ՅԱՐԳԱՆՔԻ ԽՈՆԱՐՀՈՒՄ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ

Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին խոր­հուր­դի (ԵՀԽ) Գոր­ծա­դիր կո­մի­տէի ան­դամ­նե­րը այ­ցե­լե­ցին Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լի­րը, ուր ա­ղօթք յղե­ցին առ Աս­տուած 1915-ի ան­մեղ զո­հե­րուն հա­մար, դա­տա­պար­տե­ցին ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­ներն ու մեր­ժո­ղա­կա­նու­թիւ­նը, ա­ղօ­թե­ցին Ի­րա­քի քրիս­տո­նեա­նե­րու, ա­ռե­ւան­գուած հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ աշ­խար­հի վրայ խա­ղա­ղու­թեան հաս­տատ­ման հա­մար։ Այն­տեղ հրա­պա­րա­կուե­ցաւ նաեւ ԵՀԽ-ի յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը՝ Մեծ ե­ղեռ­նի 100-րդ տա­րե­լի­ցին կա­պակ­ցու­թեամբ։ Մաս­նա­ւո­րա­պէս ըն­դու­նուած յայ­տա­րա­րու­թեամբ կոչ կ՚ուղ­ղուի մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան, ԵՀԽ-ի ան­դամ եր­կիր­նե­րուն եւ բա­րի կամ­քի տէր մար­դոց՝ յի­շա­տա­կե­լու Մեծ ե­ղեռ­նը եւ այդ­պէ­սով կան­խե­լու ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րը եւ մարդ­կու­թեան դէմ միւս յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը։

ԵՀԽ-ի գլխա­ւոր քար­տու­ղար Օ­լաւ Թուէյթ լրագ­րող­նե­րուն յայ­տա­րա­րեց, թէ իր կա­ռոյ­ցը պաշ­տօ­նա­պէս կը ճանչ­նայ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ քայ­լե­րու կը ձեռ­նար­կէ մի­ջազ­գա­յին ըն­դուն­ման հա­մար։ Իսկ Մայր Ա­թո­ռի Մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու Տ. Յո­վա­կիմ Եպսկ. Մա­նու­կեան յայտ­նեց, թէ ԵՀԽ 1979-էն ի վեր իր նպաս­տը կը բե­րէ Մեծ ե­ղեռ­նի մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն։

ԵՀԽ-ի Գոր­ծա­դիր կո­մի­տէի պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը՝ Տքթ. Օ­լաւ Թուէյ­թի գլխա­ւո­րու­թեամբ ե­րէկ այ­ցե­լեց նաեւ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նին։ Պա­տուի­րա­կու­թեան մաս կը կազ­մէր նաեւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը։ Այս առ­թիւ Սարգ­սեան կա­րե­ւո­րեց կա­ռոյ­ցին գոր­ծու­նէու­թիւ­նը եւ գնա­հա­տեց Օ­լաւ Թուէյ­թի այ­ցը Հա­յաս­տան՝ 100-րդ տա­րե­լի­ցի ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն մաս­նակ­ցե­լու նպա­տա­կով։

Ի­րենց հեր­թին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­ցին նաեւ հիւ­րե­րը ընդգ­ծե­լով, որ պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը Հա­յաս­տան կ՚այ­ցե­լէ Մեծ ե­ղեռ­նի 100-րդ տա­րե­լի­ցին կա­պակ­ցու­թեամբ, ինչ­պէս նաեւ ա­ւե­լի ամ­րապն­դե­լու Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ եւ քոյր ե­կե­ղե­ցի­նե­րու մի­ջեւ ձե­ւա­ւո­րուած յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը։

Հարկ է նշել, թէ 8-13 Յու­նիս թուա­կան­նե­րուն Մայր Ա­թո­ռի մէջ կը կա­յա­նայ ԵՀԽ-ի հնգօ­րեայ նիս­տը։

Հինգշաբթի, Յունիս 11, 2015