ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ՏՕՆԸ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին ե­րէկ ա­ւան­դա­կան շու­քով նշեց Համ­բարձ­ման տօ­նը։ Ս. Զատկուան յա­ջոր­դած քա­ռա­սու­նե­րորդ օ­րուան կը զու­գա­դի­պի այս կա­րե­ւոր ե­կե­ղե­ցա­կան տօ­նը, ո­րուն զու­գա­հեռ մեր ե­կե­ղե­ցին կը տօ­նախմ­բէ նաեւ Հա­յոց Հայ­րա­պե­տա­կան Ա­թո­ռին՝ 1441 թուա­կա­նին Սի­սէն Սուրբ Էջ­միա­ծին փո­խադ­րու­թեան յի­շա­տա­կը։

Օ­րուան տօ­նին առ­թիւ Սուրբ Էջ­միած­նի Մայր Տա­ճա­րին մէջ ե­րէկ մա­տու­ցուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր Ս. Պա­տա­րագ։ Մայր Ա­թո­ռի լու­սա­րա­րա­պետ Տ. Յով­նան Եպսկ. Յա­կո­բեա­նի կող­մէ մա­տու­ցուած Ս. Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, Իջ­ման Ս. Սե­ղա­նին առ­ջեւ կա­տա­րուե­ցաւ Հայ­րա­պե­տա­կան Մաղ­թանք։ Տ. Նա­թան Արք. Յով­հան­նի­սեա­նի հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հայ­րա­պե­տա­կան մաղ­թան­քը, ո­րու ըն­թաց­քին առ Աս­տուած ա­ղօթք բարձ­րա­ցուե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի պայ­ծա­ռու­թեան եւ ան­սա­սա­նու­թեան, ինչ­պէս նաեւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի եր­կա­րա­մեայ ար­դիւ­նա­շատ գա­հա­կա­լու­թեան հա­մար։

Օ­րուան քա­րո­զին մէջ պա­տա­րա­գիչ Տ. Յով­նան Եպսկ. Յա­կո­բեան բա­ցատ­րեց, որ պատ­մու­թեան դա­ժան դե­լադ­րան­քով Հայ­րա­պե­տա­կան Ա­թո­ռը տե­ղա­փոխուած է զա­նա­զան վայ­րեր։ Ի վեր­ջոյ ան վե­րա­հաս­տա­տուած է Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ։ «Ա­հա այս վայրն է մեր հա­յոց հա­ւատ­քի Ձի­թե­նեաց լե­ռը, ուր եր­կինքն ու եր­կի­րը կը հան­դի­պին եւ այս ե­կե­ղեց­ւոյ քա­րե­րը, ինչ­պէս կը վկա­յէ բա­նաս­տեղ­ծը, դէ­պի եր­կինք բարձ­րա­ցող գաղտ­նի ճամ­բա­ներ ու­նին», ը­սաւ Տ. Յով­նան Եպսկ. Յա­կո­բեան։ Իր խօս­քին մէջ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը միեւ­նոյն ժա­մա­նակ հայ­ցեց, որ վե­րին զօր­քե­րու բա­րե­խօ­սու­թեամբ միշտ ան­շարժ մնայ Հայ­կա­զեան Ա­թո­ռը եւ Աս­տուած կե­նաց ա­րեւ­շա­տու­թիւն պար­գե­ւէ հա­յոց ազ­գըն­տիր Հայ­րա­պե­տին։

Ուրբաթ, Մայիս 15, 2015