ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔ՝ ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՄԷՋ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նը վեր­ջերս Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ կազ­մա­կեր­պեց դա­սըն­թացք-հա­մա­ժո­ղով մը՝ ըն­տա­նիք­նե­րուն հո­գե­ւոր ա­ջակ­ցու­թիւն մա­տու­ցե­լու ուղ­ղեալ ծրագ­րի շրջա­նակ­նե­րէն ներս։ Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին խոր­հուր­դի հա­յաս­տա­նեան «Կլոր սե­ղան» հիմ­նադ­րա­մի եւ ՄԱԿ-ի Բնակ­չու­թեան հիմ­նադ­րա­մի ա­ջակ­ցու­թեամբ ի­րա­կա­նա­ցաւ այս դա­սըն­թացք-հա­մա­ժո­ղո­վը հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րու եւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նի շրջա­նա­յին պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թեամբ։ Աշ­խա­տան­քա­յին օ­րե­րուն, հա­մա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րը ներ­կայ գտնուե­ցան նաեւ Կե­չա­ռի­սի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թեան։

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նի տնօ­րէն Տ. Վար­դան Եպսկ. Նա­ւա­սար­դեան ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ հա­մա­ժո­ղո­վի բաց­ման։

Դա­սըն­թացք­նե­րուն շրջագ­ծով զե­կու­ցե­ցին Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի Փի­լի­սո­փա­յու­թեան եւ հո­գե­բա­նու­թեան ֆա­քիւլ­թէէն Տոց. Սիր­լուայ Պետ­րո­սեան եւ Շի­րա­կի Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Մի­քա­յէլ Եպսկ. Ա­ջա­պա­հեան։ Այս վեր­ջի­նը մաս­նա­ւո­րա­պէս անդ­րա­դար­ձաւ մարդ­կա­յին ա­րարք­նե­րուն եւ ա­նոնց հե­տե­ւանք­նե­րուն, ըն­տա­նիք­նե­րէ ներս աստուա­ծա­յին ներ­կա­յու­թեան եւ ան­կէ բխած հո­գե­ւոր ար­ժե­հա­մա­կար­գի խնդրին, ինչ­պէս նաեւ բա­րո­յա­կան պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան հար­ցին։ 

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015