ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԵՒ ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՔՆՆԱՐԿԵՑԻՆ ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐԸ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նը։ Այս առ­թիւ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար։ Ան կրկնեց նաեւ իր ե­րախ­տա­գի­տու­թիւ­նը Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ թե­մե­րուն եւ Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան մի­ջեւ հաս­տա­տուած ար­դիւ­նա­ւէտ աշ­խա­տան­քին կա­պակ­ցու­թեամբ։ Այդ աշ­խա­տան­քի թի­րա­խը կը հան­դի­սա­նան յատ­կա­պէս հա­յա­պահ­պա­նու­թեան, հայ մշա­կոյ­թի պահ­պան­ման ու զար­գաց­ման վե­րա­բե­րեալ խնդիր­նե­րը։ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ու­շադ­րու­թիւն հրա­ւի­րեց այն հան­գա­ման­քին վրայ, թէ հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րը ա­մէ­նու­րեք ի­րենց խօս­քով ու գոր­ծով կը նպաս­տեն Սփիւռ­քի մէջ հայ­կա­կան ինք­նու­թեան ամ­րապնդ­ման։ 

Ա­ւե­լի վերջ Նո­րին Սրբու­թիւնն ու Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան քննար­կե­ցին 2015-ի տա­րե­լի­ցին վե­րա­բե­րեալ ձեռ­նարկ­նե­րու կազ­մա­կերպ­չա­կան աշ­խա­տան­քին շուրջ հար­ցեր։ Ա­ռանձ­նա­պէս ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ դար­ձան Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ Ա­րե­ւե­լա­գի­տու­թեան կա­ճա­ռին հետ «Հայ հո­գե­ւո­րա­կա­նու­թեան հա­յան­պաստ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի եր­կիր­նե­րէն ներս հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան տա­րի­նե­րուն» խո­րագ­րեալ գի­տա­ժո­ղո­վի ի­րա­կա­նաց­ման ա­ռըն­չուող շարք մը հար­ցե­րու շուրջ։ 

Զրոյ­ցի տե­ւո­ղու­թեան Վե­հա­փառ Հայ­րա­պետն ու սփիւռ­քի նա­խա­րա­րը անդ­րա­դարձ կա­տա­րե­ցին նաեւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի ու­սուց­ման հիմ­նախն­դիր­նե­րուն։ 

Տե­սակ­ցու­թեան ա­ւար­տին Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին նուի­րեց իր գլխա­ւո­րած նա­խա­րա­րու­թեան պա­տուէ­րով գիտ­նա­կան­նե­րուն կող­մէ կա­տա­րուած հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րէն նմոյշ­ներ։

Հինգշաբթի, Մարտ 5, 2015