Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Ս. Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Սլո­վա­քիոյ նո­րան­շա­նակ դես­պան Փե­թէր Փրի­փու­թէ­նը, ո­րու մշտա­կան նստա­վայ­րը կը գտնուի Մոս­կուա­յի մէջ։ Հարկ է նշել, որ Փրի­փու­թէն ե­րէկ հիւ­րն­կա­լուե­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ, ո­րուն յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մա­գի­րը։ Մայր Ա­թո­ռի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած տե­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը գո­հու­նա­կու­թեամբ անդ­րա­դար­ձաւ եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րու բա­րե­կա­մա­կան ա­մուր կա­պե­րուն, ո­րոնք խարս­խուած են քրիս­տո­նէա­կան ընդ­հա­նուր ար­ժէք­նե­րուն վրայ։ Զրու­ցա­կից­նե­րը ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ դար­ձու­ցին նաեւ 2015-ի տա­րե­լի­ցը։

Շաբաթ, Մարտ 7, 2015