ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ «ՀՐԱՇԱՓԱՌ»Ի ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ԴԻՄԱՒՈՐՈՒԵՑԱՒ ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՍՈՒՐԲ ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը Մա­յիս 5-ին ժա­մա­նեց Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մը՝ Ու­շինկ­թը­նի մէջ նա­խա­գա­հե­լու հա­մար 2015-ի առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը օ­դա­կա­յա­նին մէջ դի­մա­ւո­րուե­ցաւ Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մեա­նի, Թե­մի մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու Տ. Վի­գէն Արք. Այ­գա­զեա­նի, Ո­ւա­շինկ­թը­նի Ս. Մա­րիամ Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Յով­սէփ Քհնյ. Կա­րա­պե­տեա­նի եւ ա­մե­րի­կա­հայ ազ­գա­յին­նե­րու կող­մէ։

Ե­րէկ, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգսեա­նի հետ այ­ցե­լեց Ո­ւա­շինկ­թը­նի Հո­լո­քոս­տի թան­գա­րա­նը։ Ան­մար կրա­կի առ­ջեւ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը ա­ղօ­թեց Հո­լո­քոս­տի եւ աշ­խար­հի վրայ տե­ղի ու­նե­ցած այլ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու եւ բռնու­թիւն­նե­րու ան­մեղ զո­հե­րու հո­գի­նե­րու հանգս­տու­թեան հա­մար։ Այ­ցե­լու­թեան ա­ւար­տին Նո­րին Սրբու­թիւ­նը ստո­րագ­րեց թան­գա­րա­նի պա­տուոյ տո­մա­րը։

Սերժ Սարգ­սեա­նի հետ ԱՄՆ-ի գոնկ­րէ­սի գրա­դա­րա­նը այ­ցե­լե­լու ա­ռըն­թեր Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը հան­դի­պում մըն ալ ու­նե­ցաւ ա­մե­րի­կա­հայ լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Ա­սու­լի­սին ներ­կայ էին նաեւ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մեան եւ 2015-ի կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետ Նու­պար Ա­ֆէեան։

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Ո­ւա­շինկ­թը­նի Ս. Մա­րիամ Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Հրա­շա­փառ»ի ա­րա­րո­ղու­թիւն։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին օրհ­նու­թիւ­նը ստա­նա­լու փու­թա­ցած էին թե­մի հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սը, Թե­մա­կան պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րը, Ո­ւա­շինկ­թը­նէն եւ թե­մի այլ ծու­խե­րէն կամ հա­մայնք­նե­րէն հա­ւա­տա­ցեալ հա­յոր­դի­ներ։ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մեա­նի ող­ջոյ­նի եւ բա­րի­գալս­տեան խօս­քէն վերջ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ներ­կա­նե­րուն փո­խան­ցեց իր օրհ­նու­թիւնն ու պատ­գա­մը։

Հինգշաբթի, Մայիս 7, 2015