ՈՒԵԼՍԻ ՄԷՋ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

Ո­ւել­սի Լորտ Կլաթ­սո­նի ա­նու­նը կրող գրա­դա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Անկ­լի­քան-Ա­րե­ւե­լեան Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու աս­տուա­ծա­բա­նա­կան երկ­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին աս­տուա­ծա­բա­նա­կան հեր­թա­կան նիս­տը։ Թի­ւով չոր­րորդ այս նիս­տը նուի­րուած էր Անկ­լի­քան եւ Ա­րե­ւե­լեան Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ա­ւան­դու­թիւն­նե­րուն մէջ Ս. Հո­գիի դե­րին եւ աս­տուա­ծա­բա­նա­կան նշա­նա­կու­թեան ըն­կալ­ման։

Յանձ­նա­խում­բը, ներ­կա­յա­ցուած զե­կոյց­նե­րու ու բա­նա­խօ­սու­թիւն­նե­րու հի­ման վրայ մօտ ա­պա­գա­յին պի­տի հրա­պա­րա­կէ մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան փաս­տա­թուղթ մը։ Յա­նուն Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­ցան Տ.Տ. Յով­նան Արք. Տէր­տէ­րեան, Նա­րեկ Արք. Ա­լեէ­մէ­զեան, Շա­հէ Վրդ. Ա­նա­նեան, Յու­սիկ Ծ. Վրդ. Մար­տի­րո­սեան։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 9, 2015