«ՓԱԽՉՈՂ ՔԱՂԱՔԸ»

«Այ­րըն­թը» հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը «Ընդ­յա­տա­կեայ գրա­կա­նու­թիւն» մա­տե­նա­շա­րով հրա­տա­րա­կեց Հա­յաս­տա­նի գրա­կա­նու­թեան ե­րի­տա­սարդ ու նոր հե­ղի­նակ­նե­րէն Յով­հան­նէս Թէք­կէօ­զեա­նի «Փախ­չող քա­ղա­քը» (Kaçan Şehir) վէ­պը։ Այս ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը շար­ժա­պատ­կե­րի վե­րա­ցա­կան պա­տում մըն է, ուր միա­հիւ­սուած են խորհր­դա­ւորն ու քա­ղա­քա­յին կեր­պար­նե­րը, պատ­կե­րե­լին ու ծի­ծա­ղե­լիի նուրբ ան­ցում­նե­րը։ Հե­րոս­նե­րու իւ­րօ­րի­նակ վար­քա­գի­ծե­րը կը բա­ցա­յայ­տուին հո­գե­բա­նա­կան հար­ցազ­րոյց­նե­րու, շար­ժա­րուես­տի հնարք­նե­րու, դի­ցա­բա­նա­կան պա­տու­մի եւ բջջա­յին պատ­գամ­նե­րու մի­ջո­ցով։ «Փախ­չող քա­ղաք»ին մէջ ար­տա­ցո­լուած մի­ջա­դէ­պե­րը ըլ­լա­լով վե­րա­ցա­կան-ի­րա­կան՝ չա­փա­զանց ճա­նա­չե­լի են։
Հե­ղի­նա­կը՝ Յով­հան­նէս Թէք­կէօ­զեան, ծնած է Ե­րե­ւան, 1974-ին։ Ա­ւար­տած է Ե­րե­ւա­նի Թատ­րո­նի ու շար­ժա­րուես­տի պե­տա­կան հիմ­նար­կը։ Հե­ղի­նակ է բազ­մա­թիւ պատ­մուածք­նե­րու, վի­պակ­նե­րու, թատ­րեր­գու­թիւն­նե­րու, խո­հագ­րու­թիւն­նե­րու, յօ­դուած­նե­րու ե­ւայլն։ Իր գոր­ծե­րը ցարդ թարգ­մա­նուած են անգ­լե­րէ­նի, ֆրան­սե­րէ­նի, ռու­սե­րէ­նի, պարս­կե­րէ­նի։ 2006-ին որ­պէս ե­րի­տա­սարդ գրող ար­ժա­նա­ցած էր հայ-ա­մե­րի­կեան IGEFA մրցա­նա­կին, 2009-ին ալ՝ «Վա­հան Թէ­քէեան» մրցա­նա­կին՝ «Ա­պա­կու ա­րեւ» պատ­մուածք­նե­րու գիր­քին հա­մար։ Թէք­կէօ­զեան նաեւ դե­րա­սան է եւ 1996-էն ի վեր բեմ կը բարձ­րա­նայ «Հրա­չեայ Ղափ­լա­նեան» թատ­րո­նին մէջ։
«Փախ­չող քա­ղա­քը» վէ­պը թրքե­րէ­նի թարգ­մա­նած է ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի խմբա­գիր Սե­ւան Տէ­յիր­մեն­ճեա­ն։

Երեքշաբթի, Մարտ 10, 2015