«ԳԱԶԱՆԸ ԼՈՒՍՆԻ ՎՐԱՅ» ՀԱՏՈՐԸ՝ ԹՐՔԵՐԷՆՈՎ

Ա­մե­րի­կա­ցի թա­տե­րա­գիր եւ ման­կա­վարժ Ռի­չըրտ Քա­լի­նոս­քիի կեն­սագ­րու­թեան մէջ շրջա­դարձ մը կը մատ­նան­շէ «Գա­զա­նը լուս­նի վրայ» թա­տե­րա­խա­ղը, զոր ան սկսած է գրել 1991-ին։ Այս ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը ան­մի­ջա­պէս մեծ հե­տաքրք­րու­թեան ար­ժա­նա­ցած է հա­մաշ­խար­հա­յին հան­րու­թեան կող­մէ, բե­մադ­րուած բազ­մա­թիւ ան­գամ­ներ եւ ար­ժա­նա­ցած բազ­մա­թիւ մրցա­նակ­նե­րու։ Խա­ղը կը պատ­մէ Ա­ռա­ջին աշ­խար­հա­մար­տի յա­ռաջ բե­րած կոր­ծան­ման հե­տե­ւան­քով Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ նոր կեանք մը ստեղ­ծել փոր­ձող եր­կու հայ ե­րի­տա­սար­դի մա­սին։ Թա­տե­րա­խա­ղը պատ­մա­կան եւ տա­րած­քա­յին ապ­րում­նե­րը իւ­րա­յա­տուկ մա­կար­դակ­նե­րու վրայ ձեռք առ­նե­լէ ան­դին, ու­նի ընդ­հան­րա­կա­նու­թիւն մը եւ Սա­րո­յեա­նա­տիպ ջեր­մու­թիւն մը։

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կը դառ­նանք, որ Մեծ ե­ղեռ­նը վե­րապ­րած եր­կու ե­րի­տա­սար­դին պատ­մու­թիւ­նը թա­տե­րա­կա­նաց­նող «Գա­զա­նը լու­սի վրայ» ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը թարգ­մա­նուած է թրքե­րէ­նի եւ հրա­տա­րա­կուած՝ «Պո­ղա­զի­չի» տե­սո­ղա­կան եւ բե­մա­կան ա­րուեստ­նե­րու խմբա­կին հրա­տա­րակ­չա­տան կող­մէ։

Թրքա­կան հրա­տա­րա­կու­թեան առ­թիւ գրած իր յա­ռա­ջա­բա­նին մէջ Քա­լի­նոս­քի կը նշէ, թէ եր­բեք չէր ե­րե­ւա­կա­յեր, որ իր գոր­ծը օր մը պի­տի տպագ­րուէր նաեւ Թուր­քիոյ մէջ։

100-րդ տա­րե­լի­ցին առ­թիւ հրա­տա­րա­կուած գրքին թարգ­մա­նիչն է Այ­շան Սէօն­մէզ։

Չորեքշաբթի, Յունիս 10, 2015