ՆԿԱՐՉՈՒՀԻ ԻՏԱ ԳԱՀՐԱՄԱՆԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

Յայտ­նի նկար­չու­հի Ի­տա Գահ­րա­մա­նի ջրա­ներ­կե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սը շա­բա­թա­վեր­ջին բա­ցուե­ցաւ Նշան­թա­շըի «Մար­քի» կա­հոյ­քի եւ գե­ղա­րուես­տի սրա­հին մէջ։ Սա Ի­տա Գահ­րա­մա­նի չոր­րորդ ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դէսն է։ Ան մեր կեր­պա­րուես­տի աշ­խար­հի այն­քան հա­մակ­րե­լի դէմ­քե­րէն մին է եւ կը շա­րու­նա­կէ միշտ պատ­նէ­շի վրայ մնալ այս բնա­գա­ւա­ռէն ներս։

Ցարդ ա­ւե­լի քան ե­րե­սուն խառն ցու­ցա­հան­դէս­նե­րու մաս­նակ­ցած Ի­տա Գահ­րա­ման այս չոր­րորդ ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սին շրջագ­ծով հեր­թա­կան ան­գամ մեծ հա­մակ­րան­քով շրջա­պատուե­ցաւ իր ա­րուես­տի հա­մա­կիր­նե­րուն կող­մէ։ Ան ա­ւե­լի քան քա­ռա­սուն ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րով ցու­ցա­հան­դէ­սի այ­ցե­լու­նե­րուն կը ներ­կա­յաց­նէ բնա­կան դրուագ­ներ եւ այն քա­ղաք­նե­րը, ո­րոնք տպա­ւո­րու­թիւն գոր­ծած են իր վրայ։

Ի­տա Գահ­րա­մա­նի ցու­ցա­հան­դէ­սը բաց պի­տի մնայ մին­չեւ Մա­յի­սի 30-ը։

Երկուշաբթի, Մայիս 11, 2015