«ՈՍԿԷ ԾԻՐԱՆ»Ը ՍԿՍԱՒ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ սկսաւ «Ոս­կէ ծի­րան» շար­ժան­կա­րի մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նը, որ այս տա­րի կազ­մա­կերպուած է 12-րդ ան­գամ։ Ըստ ձե­ւա­ւո­րուած նա­խըն­թաց­նե­րուն, օ­րուան ա­ռա­ջին կէ­սին կա­տա­րուե­ցաւ Ծի­րա­նօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն, ինչ որ բնո­րո­շեց փա­ռա­տօ­նին սկիզ­բը։ Այս տա­րուան Ծի­րա­նօրհ­նէ­քը կա­տա­րուե­ցաւ մայ­րա­քա­ղա­քի Ս. Ան­նա նո­րա­կա­ռոյց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ՝ Ա­րա­րա­տեան Հայ­րա­պե­տա­կան Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դա­կան Փո­խա­նորդ Տ. Նա­ւա­սարդ Արք. Կճո­յեա­նի։

Յետ­մի­ջօ­րէին Ե­րե­ւա­նի Օ­փե­րա­յի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ փա­ռա­տօ­նի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Օ­փե­րա­յի տա­րած­քին, Ա­զա­տու­թեան հրա­պա­րա­կին եր­կայն­քով փռուած կար­միր գոր­գին վրա­յէն անց­նե­լով հիւ­րերն ու ա­րուես­տա­սէր­նե­րը հա­մախմ­բուե­ցան մեծ դահ­լի­ճին մէջ, ուր հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ ազ­դա­րա­րուե­ցաւ 12-րդ «Ոս­կէ ծի­րա­ն­»ի բա­ցու­մը։ Ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ փա­ռա­տօ­նի հիմ­նա­դիր-նա­խա­գահ Յա­րու­թիւն Խա­չատ­րեան, որ ար­տա­յայ­տուե­ցաւ խորհր­դան­շա­կան ոս­կէ ծի­րա­նը ի ձե­ռին։ Պա­տուոյ հիւ­րե­րու շար­քին էին շար­ժան­կա­րի աշ­խար­հէն շարք մը յայտ­նի դէմ­քեր. օ­րի­նակ՝ դե­րա­սա­նու­հի­ներ՝ Օր­նել­լա Մու­թի, Նաս­թա­սիա Քինս­քի, բե­մադ­րիչ­ներ՝ Ար­տա­ւազդ Փե­լե­շեան, Ռո­պէր Կէ­տի­կեան եւ այլք։ Շարք մը յայտ­նի հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­ներ եւս մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան, ո­րու ըն­թաց­քին ար­տա­յայ­տուող­նե­րու շար­քին էր նաեւ դե­րա­սան Ժի­րայր Բա­բա­զեան։

Ծա­փող­ջոյն­նե­րու ներ­քեւ յու­շա­նուէր­ներ յանձ­նուե­ցան Օր­նել­լա Մու­թիին եւ Նաս­թա­սիա Քինս­քիին, ո­րոնք այս տա­րուան պա­տուոյ հիւ­րերն են։ Յու­շա­նուէր­նե­րը ա­նոնց յանձ­նե­ցին Յա­րու­թիւն Խա­չատ­րեան եւ «Ոս­կէ ծի­րան»ի հո­վա­նա­ւոր գլխա­ւոր հաս­տա­տու­թիւն­նե­րէն «Վի­վա­սէլ»ի ընդ­հա­նուր տնօ­րէն Ռալֆ Եի­րի­կեան։

Միւս կող­մէ, Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեանն ալ պատ­գամ մը հրա­պա­րա­կեց «Ոս­կէ ծի­րան»ի մեկ­նար­կին առ­թիւ։ Ան ող­ջու­նեց փա­ռա­տօ­նի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը, մաս­նա­կից­ներն ու հիւ­րե­րը։ Սարգ­սեան յատ­կան­շա­կան հա­մա­րեց, որ «Ոս­կէ ծի­րան»ը դար­ձած է տա­րած­քաշր­ջա­նի ա­ռա­ջին շար­ժան­կա­րի փա­ռա­տօ­նը։ Այս փա­ռա­տօ­նին շնոր­հիւ շար­ժան­կա­րի բազ­մա­թիւ նշա­նա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ նո­րո­վի կը բա­ցա­յայ­տեն Հա­յաս­տա­նը, կ՚ըն­դար­ձա­կուի երկ­րի բա­րե­կամ­նե­րու շար­քերն ու աշ­խար­հագ­րու­թիւ­նը, ինչ որ ա­ռիթ է մեծ ու­րա­խու­թեան։

Նա­խա­գահ Սարգ­սեան կա­րե­ւոր հա­մա­րեց նաեւ, թէ այս փա­ռա­տօ­նին շնոր­հիւ նոր թափ կը տրուի ազ­գա­յին շար­ժան­կա­րի մշա­կոյ­թին։ Ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն հնա­րա­ւո­րու­թիւն կ՚ըն­ձե­ռուի մաս­նակ­ցե­լու մեծ ա­րուես­տա­գէտ­նե­րու վար­պե­տու­թեան դա­սե­րուն, ո­րոնք վստա­հա­բար զա­նոնք պի­տի ո­գե­շնչեն շար­ժան­կա­րի նոր ծրագ­րե­րու նա­խա­ձեռ­նե­լու եւ նկա­րա­հա­նե­լու հա­մար։ «Փա­ռա­տօ­նը, ան­կաս­կած, մե­ծա­պէս կը հարս­տաց­նէ Հա­յաս­տա­նի մշա­կու­թա­յին կեան­քը», մատ­նան­շուած է Սերժ Սարգ­սեա­նի պատ­գա­մին մէջ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 13, 2015