ՕՔՍՖՈՐՏԻ ՄԷՋ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

Աշ­խար­հի երկ­րորդ ա­մե­նա­հին՝ Օքս­ֆոր­տի հա­մա­լը-սա­րա­նի Պոտ­լէեան գրա­դա­րա­նը կը պատ­րաս­տուի պատ­մու­թեան մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ ցու­ցադ­րու­թեան հա­նել հայ­կա­կան հա­զուա­գիւտ ձե­ռա­գիր­նե­րու եւ տպա­գիր գրա­կա­նու­թեան իր հա­ւա­քա­ծոն: «Հա­յաս­տան. յա­րա­կա­յուն մշա­կոյ­թի ձե­ռա­գիր­նե­րը» խո­րա­գի­րը կրող ցու­ցա­հան­դէ­սը նուի­րուած է հայ ժո­ղո­վուր­դի 2500-ա­մեայ պատ­մու­թեան եւ մշա­կոյ­թին:

Ինչ­պէս Պոտ­լէեան գրա­դա­րա­նի հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պի եւ հա­ղոր­դակ­ցու­թեան բաժ­նի պա­տաս­խա­նա­տու Է­լէյն Պայպ­լը «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան կը տե­ղե­կաց­նէ, հան­րու­թեան պի­տի կը ներ­կա­յա­ցուին հայ­կա­կան ձե­ռա­գիր­նե­րու, տպա­գիր գրա­կա­նու­թեան, հայ­կա­կան հա­մայն­քի կի­րա­ռա­կան ա­րուես­տի եւ հո­գե­ւոր ի­րե­րու հա­րիւ­րէ ա­ւե­լի նմոյշ­ներ, ինչ­պէս գրա­դա­րա­նի, այն­պէս ալ մաս­նա­ւոր հա­ւա­քա­ծո­նե­րէ, ո­րոնք պա­հուած են Հա­յաս­տա­նի, Հո­լան­տա­յի եւ Միա­ցեալ Թա­գա­ւո­րու­թեան մէջ:

Ցու­ցադ­րու­թիւ­նը այ­ցե­լու­նե­րու առ­ջեւ իր դռնե­րը պի­տի բա­նայ Հոկ­տեմ­բե­րի 23-ին:

Պոտ­լէեան գրա­դա­րա­նը Եւ­րո­պա­յի ա­մե­նա­հին գրա­դա­րան­նե­րէն մին է, իսկ Միա­ցեալ Թա­գա­ւո­րու­թեան մէջ, Բրի­տա­նա­կան գրա­դա­րա­նէն ետք, մե­ծու­թեամբ երկ­րորդն է՝ իր տասն­մէկ մի­լիոն նմոյ­շով: Գրա­դա­րա­նը գլխա­ւո­րա­պէս կը գոր­ծէ որ­պէս գրա­դա­րան-ըն­թեր­ցաս­րահ, եւ այն­տեղ պա­հուող փաս­տա­թուղ­թե­րը հի­մա­կա­նօ­րէն չեն կրնար դուրս հա­նուիլ ըն­թեր­ցա­սե­նեակ­նե­րէն: Գրա­դա­րա­նը ու­նի հա­յե­րէն ձե­ռա­գիր­նե­րու եւ գիր­քե­րու բա­ւա­կան հա­րուստ հա­ւա­քա­ծոյ մը: Ցու­ցակ­նե­րու մէջ պահ­պա­նուած նմոյշ­նե­րուն հա­մա­ձայն՝ գրա­դա­րա­նը ա­ռա­ջին հա­յե­րէն ձե­ռագ­րիը ստա­ցած է 1635 թուա­կա­նին Լաուտ Ար­քե­պիս­կո­պո­սի կող­մէ:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015