ԵՒ ԱՐԴԷՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Աւստ­րիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Վիեն­նա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Եւ­րո­տե­սիլ-2015» հա­մաեւ­րո­պա­կան եր­գի մրցոյ­թի ա­ռա­ջին փու­լը՝ կի­սաեզ­րա­փա­կի­չը։ «Genealogy» խում­բը, որ կը ներ­կա­յաց­նէ Հա­յաս­տա­նը, յաղ­թա­հա­րեց այս ա­ռա­ջին պատ­նէ­շը եւ ար­դէն բարձ­րա­ցաւ եզ­րա­փա­կիչ փու­լ։ «Ա­ռե­րե­սուէ ստուե­րին» անգ­լե­րէն եր­գով այս յա­ջո­ղու­թիւ­նը ար­ձա­նագ­րեց Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող «Genealogy» խում­բը, որ այս շա­բա­թա­վեր­ջին՝ Մա­յի­սի 23-ին վրայ կեդ­րո­նա­նալ սկսած է ներ­կա­յիս։ Շա­բա­թա­վեր­ջի եզ­րա­փակի­չին ըն­դա­ռաջ, վա­ղը ե­րե­կո­յեան նա­խա­տե­սուած է երկ­րորդ կի­սաեզ­րա­փա­կի­չը, ո­րու ար­դիւն­քին վերջ­նա­կա­նօ­րէն յայտ­նի պի­տի դառ­նան խում­բե­րը այն եր­կիր­նե­րուն, ո­րոնք հան­դէս պի­տի գան «Եւ­րո­տե­սիլ-2015»ի ըն­թաց­քին։ Հարկ է նշել, որ այս տա­րուան «Եւ­րո­տե­սի­լ»ը ու­նի նաեւ յո­բե­լե­նա­կան բնոյթ, ո­րով­հե­տեւ մրցոյ­թը կը կազ­մա­կեր­պուի ար­դէն 60-րդ ան­գամ։ «Կա­ռու­ցե­լով կա­մուրջ­ներ» նշա­նա­բա­նով կազ­մա­կեր­պուած է այս տա­րուան մրցոյ­թը, ինչ որ կը խորհր­դան­շէ Եւ­րո­պան, որ կը միա­ւո­րէ բո­լո­րը։ Մրցոյ­թի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը կը շեշ­տեն, որ «Եւ­րո­տե­սի­լ»ի մի­ջո­ցաւ կը հա­մախմ­բուին մշա­կոյթ­ներն ու լե­զու­նե­րը՝ կա­ռու­ցե­լով կա­մուրջ­ներ։

«Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, շա­բա­թա­վեր­ջին կա­յա­նա­լիք եզ­րա­փա­կի­չին ըն­թաց­քին «Genealogy» խում­բը ե­լոյթ պի­տի ու­նե­նայ ե­րե­կոյ­թի ա­ռա­ջին հա­տուա­ծին ժա­մա­նակ։

Հա­յաս­տա­նի պա­տուի­րա­կու­թեան ղե­կա­վար Գո­հար Գաս­պա­րեան Վիեն­նա­յի մէջ յայ­տա­րա­րեց, որ ի­րենց եր­գին պար­փա­կած պատ­գա­մը ե­րաժշ­տու­թեան մի­ջո­ցաւ խա­ղա­ղու­թիւն ու սէր տա­րա­ծելն է։ Իսկ խում­բի մե­նա­կա­տա­րը՝ Վա­հէ Թիլ­պեան յայտ­նեց, թէ Աւստ­րիոյ մէջ կը զգան հո­յա­կապ։

 

 

 

 

 

Չորեքշաբթի, Մայիս 20, 2015