«ՈՍԿԷ ԾԻՐԱՆ» 12-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԻ ՓԱՌԱՏՕՆԸ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ԵԶՐԱՓԱԿՈՒԵՑԱՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ե­րե­ւա­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը եզ­րա­փա­կուե­ցաւ «Ոս­կէ ծի­րան» շար­ժան­կա­րի մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նը, որ այս տա­րի կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ 12-րդ ան­գամ։ «Մոսկուա» շար­ժան­կա­րի դահ­լի­ճին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ փակ­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին կա­տարուե­ցաւ նաեւ մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւն։

Լա­ւա­գոյն խա­ղար­կա­յին ժա­պա­ւէ­նը ճանչ­ցուե­ցաւ «Օ­ձի գիր­կը», ո­րու բե­մադ­րիչն է Չի­րօ Քե­րա (Քո­լոմ­պիա)։ Բե­մա­գիր Սի­մո­նէ Ռա­պի­սար­տա Քա­զա­նո­վա­յի «Ի­մաս­տի ստեղ­ծու­մը» գոր­ծը ճանչ­ցուե­ցաւ լա­ւա­գոյն վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նը։ «Հայ­կա­կան հա­մայ­նա­պատ­կեր» ա­նուա­նա­կար­գին մէջ դափ­նե­կիր ե­ղաւ Ար­ման Ե­րի­ցեա­նի «Մէկ, եր­կու, ե­րեք»ը։ Գեր­մա­նիա­յէն Փաթ­րիք Ֆոր­լա­թի «Ա­մէն ինչ լաւ կ՚ըլ­լայ» գործը ճանչ­ցուե­ցաւ լա­ւա­գոյն կարճ ժա­պա­ւէ­նը։ «Է­քիւ­մե­նիք» դա­տա­կազ­մի մրցա­նա­կին ար­ժա­նա­ցաւ Ա­րամ Շահ­պազեան՝ «Մոսկ­վիչ, իմ սէր» ժա­պա­ւէ­նով։ Նոյն գոր­ծը տի­րա­ցաւ նաեւ դա­տա­կազ­մի մրցա­նա­կին։ Գա­գիկ Մա­տո­յեա­նի «Ճա­նա­պարհ» ժա­պա­ւէ­նը ար­ժա­նա­ցաւ «Հրանդ Մատ­թէո­սեան» մրցա­նա­կին։ Գեր­մա­նիա­յէն Մարք Փրու­մուն­թի «Սրբա­րան» գոր­ծը տի­րա­ցաւ «Հան­դի­սա­տե­սի հա­մակ­րանք» մրցա­նա­կին։

Մինչ այդ, «Ա­նա­տո­լու քիւլ­թիւր» ըն­կե­րու­թեան նա­խա­գահ Օս­ման Քա­վա­լան ալ պար­գե­ւի մը ար­ժա­նա­ցաւ «Ոս­կէ ծի­րան»ի շրջագ­ծով։

Դա­տա­կազ­մի ան­դամ­նե­րը, ո­րոնց շար­քին կը գտնուէր նաեւ Ա­լին Թաշ­ճեան, եզ­րա­փա­կիչ մամ­լոյ ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին յայտ­նե­ցին, թէ հիա­ցած են ի­րենց ար­ժա­նա­ցած հայ­կա­կան հիւ­րա­սի­րու­թեան։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015