ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ՁԵՌՆԱՐԿԸ

Ե­րե­ւա­նի մօտ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նա­տու­նը շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պեց ե­զա­կի ձեռ­նարկ մը։ Այս­պէս, տե­ղի ու­նե­ցաւ պա­րի ներ­կա­յա­ցում մը, որ խո­րագ­րուած էր «Մի­ջին Ա­րե­ւել­քէն Ա­մե­րի­կա՝ հա­մա­ձայ­նու­թեան մը ո­րո­նու­մը»։ Կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րուն բնո­րոշ­մամբ, չտե­ղա­կա­յուած ո­րո­նում մըն է այս մէ­կը, ո­րու կա­պակ­ցու­թեամբ Թուր­քիա­յէն, Հա­յաս­տա­նէն եւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն հան­դէս ե­կան պա­րա­խում­բեր։ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ձեռ­նար­կը ար­ժա­նա­ցաւ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու հե­տաքրք­րու­թեան։ Հայ պա­րող­նե­րը հան­դէս ե­կան Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն «Տէյ­վիտ Տորֆ­ման» պա­րա­խում­բին եւ Թուր­քիա­յէն «Քոր­հան Պա­շա­րան» պա­րա­խում­բին հետ։

Ձեռ­նար­կի ա­ւար­տին պա­րող­նե­րը խան­դա­վառ տրա­մադ­րու­թեամբ ող­ջու­նե­ցին հան­դի­սա­տես­նե­րը։ 

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015