«ՈՍԿԷ ԾԻՐԱՆ»Ի ՀԻՒՐԵՐԸ

Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուե­լիք «Ոս­կէ ծի­րան» մի­ջազ­գա­յին 12-րդ շար­ժան­կա­րի փա­ռա­տօ­նի բաց­ման մնա­ցած է շատ քիչ ժա­մա­նակ։ Մինչ հան­րա­յին կար­ծի­քին ու­շադ­րու­թիւ­նը հետզ­հե­տէ կը կեդ­րո­նա­նայ այս կա­րե­ւոր ձեռ­նար­կին վրայ, նա­խըն­թաց օր, Ե­րե­ւա­նի մէջ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը սար­քե­ցին փա­ռա­տօ­նի հիմ­նա­դիր-նա­խա­գահ Յա­րու­թիւն Խա­չատ­րեան եւ այլ պա­տաս­խա­նա­տու­ներ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, մամ­լոյ ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քին տե­ղե­կա­ցուե­ցաւ, թէ այս տա­րուան «Ոս­կէ ծի­րան»ի հիւ­րե­րուն շար­քին պի­տի գտնուին եր­կու յայտ­նի դե­րա­սա­նու­հի­ներ՝ Օր­նել­լա Մու­թի եւ Նաս­թա­սիա Քինս­քի։

Ինչ­պէս ծա­նօթ է, 2004 թուա­կա­նին հիմ­նուած «Ոս­կէ ծի­րան» մի­ջազ­գա­յին շար­ժան­կա­րի փա­ռա­տօ­նը Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուած ա­մե­նա­մեծ մշա­կու­թա­յին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րէն մին է։

Շաբաթ, Յուլիս 4, 2015