ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԷՆ ՆՈՐ ԳԻՐՔ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը լոյս ըն­ծա­յեց Ընդ­հան­րա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ հայ­րե­րէն Ս. Յով­հան Ոս­կե­բե­րա­նի «Մեկ­նու­թիւն մար­գա­րէու­թեանն Ե­րե­միայ» խմբա­գիր մեկ­նու­թիւ­նը՝ աշ­խա­տա­սի­րու­թեամբ Յա­կոբ Քէօ­սէեա­նի։

Գիր­քը կը ներ­կա­յաց­նէ Ս. Յով­հան Ոս­կե­բե­րա­նի՝ Ե­րե­միայ Մար­գա­րէու­թեան մեկ­նու­թեան հա­յե­րէն թարգ­մա­նու­թիւ­նը։ Յու­նա­րէն խմբա­գիր մեկ­նու­թիւն­նե­րուն մէջ սոսկ հա­տուա­ծա­բար պա­հուած եր­կի ներ­կայ հա­յե­րէն թարգ­մա­նու­թիւ­նը ու­նի բազ­մա­թիւ հա­տուած­ներ, ո­րոնց յու­նա­րէն բնա­գի­րը այ­սօր ան­յայտ է։ Սոյն մեկ­նու­թիւ­նը կ՚ար­տա­յայ­տէ Ան­տիո­քեան դպրո­ցի մեկ­նո­ղա­կան ա­ռանձ­նա­յատ­կու­թիւն­նե­րը, ա­ւե­լի շատ ու­շադ­րու­թիւն կը դարձ­նէ բնագ­րին ու ա­նոր թարգ­մա­նա­կան-ի­մաս­տա­յին նրբե­րանգ­նե­րուն՝ փոր­ձե­լով Հին Կտա­կա­րա­նի մար­գա­րէու­թիւն­նե­րուն մէջ ոչ թէ այ­լա­բա­նօ­րէն, այլ հո­գե­ւոր ըն­թերց­մամբ գըտ-նել մե­սիա­կան տե­ղի­նե­րը։ Գիր­քը տպագ­րուած է «Սար­գիս Գաբ­րիէ­լեան» հիմ­նադ­րա­մի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ։ 

Ուրբաթ, Յունիս 5, 2015