ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ԳԻՐՔ

«Քո­թոթ» հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը Փա­րի­զի մէջ հրա­տա­րա­կած է Յաս­միկ Շա­հի­նեա­նի «Այն օ­րը, երբ…» ման­կա­կան հա­տո­րը, ո­րուն նկա­րա­զար­դում­նե­րը կա­տա­րած է Տա­ւիտ Փին­թոր։ Ման­կա­կան գրա­կա­նու­թիւ­նը, ո­րու կա­րօտն ու­նինք ա­մէ­նուր, ան­շուշտ կը պա­հան­ջէ յա­տուկ մօ­տե­ցում եւ ման­կա­վար­ժա­կան մաս­նա­գի­տա­կան հա­յեացք մը։ Ինչ խօսք, Յաս­միկ Շա­հի­նեա­նի այս ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը վստա­հա­բար պի­տի ար­ժա­նա­նայ մա­նուկ­նե­րու ու պա­տա­նի­նե­րու հե­տաքրք­րու­թեան, մա­նա­ւանդ որ գե­ղեց­կօ­րէն նկա­րա­զար­դուած է Տա­ւիտ Փին­թո­րի կող­մէ։ 

Երկուշաբթի, Յուլիս 6, 2015