ԵՐԵՒԱՆԻ ՆՈՐԱՀԱՍՏԱՏ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ ԿԸ ՀԱՄԱԼՐՈՒԻ ԱՐԴԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ՆՄՈՅՇՆԵՐՈՎ

Ե­րե­ւա­նի նոր­ահաս­տատ Կո­մի­տա­սի թան­գա­րա­նը ար­դէն ա­ռար­կայ կը դառ­նայ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու եւ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան շրջա­նակ­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Թէեւ տա­կա­ւին շատ կարճ ժա­մա­նակ ան­ցած է այս թան­գա­րա­նի պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մէն ի վեր, սա­կայն այն­տեղ ստեղ­ծուած է մեծ ե­ռու­զեռ։ «Ար­մէն­փրէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ե­րէկ, Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հին մէջ բա­ցուե­ցաւ Կո­մի­տա­սի ծննդեան 145-ա­մեա­կին ձօ­նուած ցուց­հան­դէս մը, ո­րու շրջագ­ծով ցու­ցադ­րուե­ցան գե­ղան­կար­ներ, քան­դակ­ներ, կրա­ֆիք­ներ եւ այլ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­ներ։ Բո­լորն ալ Կո­մի­տա­սի ներշն­չան­քով, Կո­մի­տա­սը ներ­կա­յաց­նե­լով պատ­րաս-տըւած էին այս գոր­ծե­րը, ո­րոնց հե­ղի­նակ­ներն են հայ ար­դի ա­րուես­տա­գէտ­ներ։ 

Ցու­ցա­հան­դէ­սի ա­ւար­տին, այս ար­դի ա­րուես­տի նմոյշ­նե­րով պի­տի հա­մալ­րուի Կո­մի­տա­սի նո­րա­հաս­տատ թան­գա­րան-կա­ճա­ռի հա­ւա­քա­ծոն։

Ցուցահանդէսը կազմակերպուած է Աշխարհի հայ նկա­րիչներու միութեան կողմէ եւ բաց պիտի մնայ մին­չեւ Մարտի 15-ը։ 

Շաբաթ, Մարտ 7, 2015