«ՀԱՅՔԱՓԵԼԼԱ»Ի ԵԼՈՅԹԸ

Էլ­մա­տա­ղի Սէն թ՚Էսփ­րի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ Շա­բաթ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­զա­կի ե­րաժշ­տա­կան ձեռ­նարկ մը, որ ունկն­դիր­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ վե­րա­ծուե­ցաւ իս­կա­կան վա­յել­քի մը։ Յայտ­նի խմբա­վար Ար­տա Ար­տա­շէս Ա­կօ­շեա­նի մա­կա­նին ներ­քեւ ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ «Հայ­քա­փել­լա» սե­նե­կա­յին երգ­չա­խում­բը։ Ծրագ­րին միա­ցած էր նաեւ «Քո­րիս­թան­պուլ» սե­նե­կա­յին երգ­չա­խում­բը։ Միաս­նա­կան կազ­մով այս եր­կու խում­բե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թե­նէն գոր­ծեր, ինչ­պէս նաեւ աշ­խար­հէն զա­նա­զան ժո­ղովր­դա­կան եր­գեր։ Ե­րե­կոյ­թին նուա­գա­կից­ներն էին Ա­նի Ին­ճի եւ Նա­թա­լի Պօ­ղո­սեան։ Դա­սա­կան գոր­ծե­րու պա­րա­գա­յին յայ­տա­գի­րը բա­ւա­կան ճոխ էր, կ՚ընդգր­կէր շարք մը յայտ­նի հե­ղի­նակ­նե­րու գոր­ծե­րը. օ­րի­նակ՝ Կո­մի­տաս, Փուչ­չի­նի, Շու­պերթ, Փա­լեսթ­րի­նա, Ո­ւիլքս, Կաս­թոլ­տի, Մոր­լի, Սեր­մի­սի ե­ւայլն։ Եր­կու ա­րար­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ յայ­տագ­րին տե­ւո­ղու­թեան ներ­կա­յա­ցուե­ցան նաեւ հայ­կա­կան հո­գե­ւոր ե­րաժշ­տու­թե­նէն քա­նի մը նմոյշ­ներ։

Ե­րե­կոյ­թի ա­ւար­տին բոլոր հան­դի­սա­տես­նե­րը անխտիր ջերմ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով ող­ջու­նե­ցին խմբա­վար Ար­տա Ար­տա­շէս Ա­կօ­շեա­նը եւ իր մա­կա­նին ներ­քեւ եր­գած սե­նե­կա­յին երգ­չա­խում­բե­րու միա­ցեալ կազ­մը, ո­րոնք կա­տա­րո­ղա­կան բարձր մա­կար­դա­կով ունկնդ­րու­թեան մը ա­ռի­թը ըն­ձե­ռե­ցին ի­րենց։

Երկուշաբթի, Յունիս 8, 2015