Հայաստանի Օրը՝ Մարսէյլի Միջազգային Տօնավաճառին Մէջ

Մար­սէյ­լի մի­ջազ­գա­յին տօ­նա­վա­ճա­ռին ըն­թաց­քին նշո­ւե­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի օ­րը։ Այս­պէս, 25-րդ շա­րու­նա­կա­կան մաս­նակ­ցու­թիւն, այս տա­րի ա­ւե­լի ըն­դար­ձա­կո­ւած տա­ղա­ւա­րով, կեդ­րո­նա­կան ու­ղիին վրայ, հե­տե­ւա­բար ան­պայ­ման տե­սա­նե­լի իւ­րա­քան­չիւր այ­ցե­լո­ւի հա­մար։ Ա­ւե­լորդ չէ յի­շեց­նել, թէ ա­ռա­ջին մաս­նակ­ցու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցած էր 1991 թո­ւա­կա­նի Սեպ­տեմ­բե­րի 22-ին բա­ցո­ւած տօ­նա­վա­ճա­ռին, այ­սինքն ան­կա­խու­թեան հռչակ­ման յա­ջորդ օրն իսկ, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հայ մշա­կոյ­թի տան, որ ձեռ­նար­կի կազ­մա­կեր­պիչն է քա­ռորդ դա­րէ ի վեր, նիւ­թա­կան նե­ցու­կո­վը Պուշ-Տիւ-Ռո­նի Նա­հան­գա­յին խոր-­հուր­դին։ Այս առ­թիւ բաց­ման խօս­քով հան­դէս ե­կաւ Մշա­կոյ­թի տան վար­չու­թեան նա­խա­գահ, քա­ղա­քա­յին եւ շրջա­նա­յին խորհր­դա­կան Կա­րօ Յով­սէ­փեան։­

Այս տա­րի Նա­հան­գա­յին խոր­հուր­դը ներ­կա­յա­ցուց նա­խա­գահ Մար­թին Վա­սա­լ, որ ծա­գու­մով մօր կող­մէ հայ է՝ Գա­լէն­տէ­րեան։ Պէտք է շեշ­տել, որ այս տա­րի պաշ­տօ­նա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու թի­ւը շատ մեծ էր։

Կէ­սօ­րո­ւան ժա­մե­րուն, երբ թա­փօ­րով մուտք գոր­ծե­ցին հիւ­րե­րը, ա­նոնց կար­գին կը նշմա­րո­ւէին Մար­սէյ­լի քա­ղա­քա­պե­տի փո­խա­նոր­դը՝ ե­րես­փո­խան Տո­մի­նիք Թիա­ն, ե­րես­փո­խան Հան­րի Ճիպ­րա­յէ­լ, եւ­րո­պա­կան ե­րես­փո­խան­ներ Միւ­զը­լիէ եւ Մա­յէ, քա­ղա­քա­պե­տ կ­ցորդ Տի­տիէ Բա­րա­կեա­ն, Լա Սիո­թա­յի քա­ղա­քա­պետ Փաթ­րիք Պո­րէ եւ այլ նա­հան­գա­յին եւ քա­ղա­քա­յին խորհր­դա­կան­ներ։ Ներ­կա­նե­րու կար­գին էին նաեւ Սա­մո­ւէլ Լա­լա­յեան, Հայր Սու­քիաս Մուն­զէր եւ Պա­տո­ւե­լի Չո­ղան­ճեան։

Յա­ջոր­դա­բար խօսք ա­ռին Սա­մո­ւէլ Լա­լա­յեան, որ ծան­րա­ցաւ ֆրան­սա­կան եւ­ հայ­կա­կան տնտե­սա­կան կա­պե­րը ա­ռա­ւել ընդ­լայ­նե­լու հրա­մա­յա­կա­նին եւ կա­րե­ւո­րու­թիւն­նե­րուն վրայ։ Մար­թին Վա­սալ ա­ռի­թէն օգ­տո­ւե­ցաւ իր յանձ­նա­ռու­թիւ­նը խոս­տա­նա­լու ա­պա­գա­յի հա­մար ալ, մաղ­թե­լով, որ տօ­նա­վա­ճա­ռին Հա­յաս­տա­նի մաս­նակ­ցու­թիւ­նը քսան­հինգ տա­րի եւս տե­ւէ։ Անդ­րա­դառ­նա­լով Ե­ղեռ­նի 100-ա­մեա­կին՝ ան ը­սաւ, որ յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 24-ին Հա­յաս­տան պի­տի եր­թայ հոծ պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նով մը։

Մինչ այդ, «Մա­սիս» նո­ւա­գա­խում­բը եւ «Կի­լի­կիա» պա­րա­խում­բը ե­րաժշ­տու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կան հայ­կա­կան տա­ղա­ւա­րին մօտ։

Գի­նե­ձօ­նով մը ա­ւար­տե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան այս մա­սը։
 Իսկ ե­րե­կո­յեան, Palais des Congrès-ի Callelongue սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ գեր­մա­նա­ցի­նե­րու կող­մէ պատ­րաս­տո­ւած՝ «Ա­ղէտ» ժա­պա­ւէ­նին ցու­ցադ­րու­թիւ­նը։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 8, 2015