«ՏՈՒՏՈՒԿ ԱՆԱՏՈԼԻԱ» ՀԱՄԵՐԳԸ ՍՏԵՂԾԵՑ ՄԵԾ ՈԳԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

«Տու­տուկ Ա­նա­տո­լիա» հա­մեր­գը ե­րէկ ի­րի­կուն կա­յա­ցաւ Թաք­սի­մի «60m2» կո­չուած սրա­հին մէջ։ Ա­նուա­նի տու­տու­կա­հար Սու­րէն Ա­սատ­րեա­նի կող­քին բեմ ա­ռին հա­րուա­ծա­յին գոր­ծիք­նե­րու սի­րուած ա­նուն­նե­րէն Հեր­ման Ար­թուչ, դա­սա­կան կի­թա­ռի տա­ղան­դա­ւոր դէմ­քե­րէն Ռո­նի Ա­ռան Ա­տը­պել­լի եւ ճա­զա­յին կի­թա­ռի մաս­նա­գէտ Ճէմ Նա­սու­հօղ­լու։ Հարկ է նշել, թէ Սու­րէն Ա­սատ­րեան շու­տով պի­տի հրա­պա­րա­կէ «Ա­րա­սի ար­տա­սուք­նե­րը» ա­նուն ալ­պոմ մը, ուր հա­մա­գոր­ծակ­ցած է յի­շեալ ե­րա­ժիշտ­նե­րուն հետ։

Իւ­րա­քան­չիւր աշ­խար­հագ­րա­կան տա­րածք ու­նի իւ­րա­յա­տուկ բնա­կան կշռոյթ մը։ Դա­րեր շա­րու­նակ միեւ­նոյն հա­ղո­տա­րած­քի վրայ բնա­կած մար­դիկ ի­րենց կեան­քի փոր­ձա­ռու­թեամբ եւ ստեղ­ծած մշա­կոյ­թով, նուա­գա­րան­նե­րով, եր­գե­րով, պա­րե­րով, կշռոյթ­նե­րով, ե­րաժշ­տու­թեամբ ե­ւայլն կը տար­բե­րին այլ տա­րածք­նե­րու մար­դոց­մէ։ Եւ աշ­խար­հի հա­մար անհ­րա­ժեշտ է ա­մէն տե­սակ աշ­խար­հա­հա­յեաց­ք եւ փոր­ձա­ռու­թիւն։

Տու­տու­կը հին դա­րե­րէ հա­սած շնչա­ւոր նուա­գա­րան մըն է։ Հա­յաս­տա­նի ու հայ ժո­ղովր­դա­յին ե­րաժշ­տու­թեան խորհր­դան­շան­նե­րէն մէկն է ան, որ կը կո­չուի նաեւ ծի­րա­նա­փող, ո­րով­հե­տեւ կը պատ­րաս­տուի ծի­րա­նե­նիէ։

Ա­հա­ւա­սիկ ե­րէ­կի հա­մեր­գը ունկն­դիր­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուց ծի­րա­նա­փո­ղի եւ ժա­մա­նա­կա­կից այլ նուա­գա­րան­նե­րու հա­մադ­րու­թեամբ խիստ հե­տաքրք­րա­շարժ հա­մերգ մը, ո­րու տպա­ւո­րու­թիւ­նը վստա­հա­բար եր­կար ժա­մա­նակ պի­տի կրեն հան­դի­սա­կան­նե­րը։

Երկուշաբթի, Մարտ 9, 2015