ՀՐԱԺԵՇՏԻ ԴԱՌՆ ՊԱՀ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հա­յե­րէն բաժ­նի խմբա­գիր նո­րոգ հան­գու­ցեալ Սար­գիս Սե­րով­բեա­նի փա­ռա­շուք յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Ծա­նօթ է, որ Սար­գիս Սե­րով­բեա­նի կո­րուս­տը վեր­ջին օ­րե­րուն խոր ցաւ յա­ռա­ջա­ցու­ցած է հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէն ներս։ Ե­րէկ, բո­լո­րին հա­մար հրա­ժեշ­տի դառն պահ մը ապրուե­ցաւ եւ Սար­գիս Սե­րով­բեան յա­ւեր­ժու­թեան ճամ­բուե­ցաւ հոծ բազ­մու­թեան մը մաս­նակ­ցու­թեամբ, յու­զում­նա­խառն զգա­ցում­նե­րով։

Լու­սա­շող տա­ճա­րին ճիշդ կեդ­րո­նը մա­հա­բե­մին վրայ զե­տե­ղուած էր Սար­գիս Սե­րով­բեա­նի դա­գա­ղը, ո­րու շուրջ հա­մախմ­բուած յու­ղար­կա­ւոր­նե­րը մա­տու­ցին ի­րենց վեր­ջին յար­գան­քը ու բե­րին ի­րենց խո­նար­հու­մը ա­նոր վաս­տա­կին առ­ջեւ։ Ներ­կայ էին Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, Հայ Կա­թո­ղի­կէից Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան, Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան, Մխի­թա­րեան միա­բա­նու­թեան Իս­թան­պու­լի վա­նա­տու­նէն Հայր Յա­կով­բոս Ծ. Վրդ. Չօ­փու­րեան, մեր վե­ղա­րա­ւոր հայ­րերն ու հոծ թի­ւով քա­հա­նայ հայ­րեր։ Յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան հան­դի­սա­պե­տեց եւ կուռ դամ­բա­նա­կան մը խօ­սե­ցաւ Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան։ Մաս­նա­կից­նե­րու շար­քին էին նաեւ ե­րես­փո­խան Սեզ­կին Թան­րը­քու­լու, Սեւ ծո­վեան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան մօտ Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան ներ­կա­յա­ցուց­չու­թեան խորհր­դա­կան Ի­կոր Մար­տի­րո­սեան, Շիշ­լիի փոխ-քա­ղա­քա­պետ Վազ­գէն Պա­րըն, Վա­գըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թո­րոս Ալ­ճան, «Ա­կօս»ի ըն­տա­նի­քէն ան­դամ­ներ, հա­մայն­քա­յին մար­մին­նե­րէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ո­րոնք ան­կեղ­ծօ­րէն վշտակ­ցե­ցան հան­գու­ցեա­լի հա­րա­զատ­նե­րուն։

Յու­ղար­կա­ւո­րու­թե­նէն վերջ Սար­գիս Սե­րով­բեա­նի դա­գա­ղը ա­ռաջ­նոր­դուե­ցաւ «Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի նախ­կին խմբագ­րա­տու­նը, ուր տե­ղի ու­նե­ցաւ կարճ սգա­հան­դէս մը, ո­րու ա­ւար­տին իր ան­շունչ մար­մի­նը ամ­փո­փուե­ցաւ Շիշ­լիի գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ։

Այս տխուր առ­թիւ ան­գամ մը եւս երկ­նա­յին հան­գիստ կը հայ­ցենք հան­գու­ցեա­լի հոգ­ւոյն ու կը ցա­ւակ­ցինք իր այ­րիին՝ վաս­տա­կա­ւոր ու­սուց­չու­հի Մա­նու­շակ Սե­րով­բեա­նի, որդ­ւոյն՝ Վա­ղար­շակ Սրկ. Սե­րով­բեա­նի, դստեր՝ Կա­րի­նէ Սե­րով­բեան-Պահ­չէ­ճիի եւ հա­մայն ըն­տա­նի­քին։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015