ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՉ ԱՐԱ ԿԻՒԼԷՐԷ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ

Վար­պետ լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ «Զա­ման» օ­րա­թեր­թին կող­մէ ա­ւան­դա­բար կազ­մա­կերպուող լրագ­րո­ղա­կան ձե­ւա­ւոր­ման օ­րե­րու ձեռ­նար­կին։ Այս առ­թիւ բաց­ման խօս­քեր ար­տա­սա­նե­ցին «Զա­ման»ի հրա­տա­րա­կու­թեան ընդ­հա­նուր տնօ­րէն Էք­րէմ Տու­ման­լը եւ տե­սո­ղա­կան հրա­տա­րա­կու­թեան վա­րիչ Ֆեւ­զի Եա­զը­ճը։

Իր խօս­քին մէջ Ա­րա Կիւ­լէր ան­գամ մը եւս կրկնեց, թէ ինք ո՛չ թէ լու­սան­կա­րիչ է, այլ ֆօ­թօ-թղթա­կից։ Ան ը­սաւ, որ ֆօ­թօ-թղթա­կի­ցը պա­տաս­խա­նա­տու է ար­խի­ւաց­նե­լու իր պա­շա­րը։ «Զոր օ­րի­նակ՝ չու­նինք Ան­կա­խու­թեան պա­տե­րազ­մը լու­սան­կա­րած ֆօ­թօ-լրագ­րող մը։ Բո­լոր լու­սան­կար­նե­րը ա­ռած ենք գեր­մա­նա­ցի­նե­րէն։ Ե­թէ ոչ մենք, հա­պա ո՞վ պի­տի լու­սան­կա­րէ եւ պի­տի ար­խի­ւաց­նէ», հար­ցուց ան։

Խօ­սե­լով թուա­յին լու­սան­կար­նե­րու մա­սին, ան ը­սաւ, թէ նոր ար­հես­տա­գի­տու­թիւ­նը ա­րա­գու­թիւն պար­գե­ւած է լրագ­րո­ղին։ Կիւ­լէր պատ­մեց հե­տաքրք­րա­կան դրուագ­ներ իր փոր­ձա­ռու­թե­նէն։

Ա­րա Կիւ­լէ­րէն ետք խօ­սե­ցան նաեւ ֆրան­սա­ցի լու­սան­կա­րիչ Ո­ւի­լիըմ Տե­նիըլս, ա­մե­րի­կա­ցի լրագ­րող Սթեն­լի Կրին եւ ձե­ւա­ւո­րող Սթե­ֆըն Քո­մի­վես։

Չորեքշաբթի, Յունիս 10, 2015