ՊԱՐԸՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԵՐՋԱՆԻԿ ՕՐԸ

Պա­րըն ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ապ­րե­ցաւ եր­ջա­նիկ ու յատ­կան­շա­կան օր մը։ Այս­պէս, Գու­րու­չէշ­մէի Ե­րեւ­ման Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ մեր հա­մայն­քի հա­մակ­րե­լի ե­րի­տա­սարդ ա­մոլ­նե­րէն Ար­մաշ-Ա­նա­հի­տա Պա­րըն­նե­րու դստեր՝ փոք­րիկն Ա­րիա­նա Պա­րը­նի Ս. Մկրտու­թեան խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւ­նը։ Մկրտեա­լը թոռն է Շիշ­լիի փոխ-քա­ղա­քա­պետ Վազ­գէն Պա­րը­նի։ Իբր այդ, հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը լայն մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին մկրտու­թեան եւ ու­րա­խա­կից ե­ղան Պա­րըն ըն­տա­նի­քին։

Ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեա­նի հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ Ս. Մկրտու­թեան խոր­հուր­դը կա­տա­րեց Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեան։ Ներ­կայ էր նաեւ տեղ­ւոյն հո­գե­ւոր հո­վի­ւը՝ Տ. Գէորգ Ա. Քհնյ. Չը­նա­րեան։ Րաֆ­ֆի-Ժա­նէթ Էօ­զու­զուն ա­մո­լի կնքա­հայ­րու­թեամբ մկրտուե­ցաւ փոք­րիկն Ա­րիա­նա Պա­րըն, որ բո­լոր ներ­կա­նե­րու ան­կեղծ սի­րոյն ա­ռար­կայ դար­ձաւ Գու­րու­չէշ­մէի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։

Խորհր­դա­կա­տա­րու­թեան ա­ւար­տին սար­քուե­ցաւ ըն­դու­նե­լու­թիւն մը, ո­րու ըն­թաց­քին հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը խնդակ­ցե­ցան նո­րոգ մկրտեա­լի ընտանիքին։

Այս առ­թիւ եր­կար ու եր­ջա­նիկ կեանք մը կը մաղ­թենք փոք­րիկն Ա­րիա­նա Պա­րը­նին ու կը շնոր­հա­ւո­րենք իր ծնող­քը՝ Ար­մաշ-Ա­նա­հի­տա Պա­րըն ա­մո­լը։ Մեր խնդակ­ցու­թիւն­նե­րը՝ Վազ­գէն-Նուարդ Պա­րըն ա­մո­լին, Կա­րի­նէ Սի­մո­նեա­նին, Սա­ռա Պա­րը­նին եւ կնքա­հօր՝ Րաֆ­ֆի-Ժա­նէթ Էօ­զու­զուն ա­մո­լին։

Երկուշաբթի, Մայիս 11, 2015