ՏՕՆԱԿԱՆ ՈԳԵՒՈՐ ԵՐԵԿՈՅԹ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ե­կե­ղեց­ւոյ պար­տէ­զին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ապ­րուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Թա­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ման­կանց ու ման­կա­պա­տա­նե­կան կազ­մե­րը հան­դէս ե­կան հա­մեր­գով մը՝ ներ­կա­յաց­նե­լով ան­ցեալ շրջա­նին ի­րենց կող­մէ տա­րուած աշ­խա­տան­քին ար­դիւն­քը։ Ե­րե­կոյ­թին ներ­կայ գտնուե­ցան Դպրաց դա­սու նա­խա­գահ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, թա­ղի Հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեան, Սեւ ծո­վեան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան մօտ Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­սէն Ա­ւա­գեան, Ֆէ­րի­գիւ­ղի թա­ղա­յին խոր­հուր­դէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Ար­փի Մա­նու­կեան, ծնող­ներ եւ բազ­մա­թիւ թա­ղե­ցի­ներ։

Յայ­տագ­րի ա­ռա­ջին բաժ­նին մէջ հան­դէս ե­կաւ ման­կանց կազ­մը՝ խմբա­վա­րու­թեամբ Յու­սիկ Սաք­մա­նի եւ եր­գե­հո­նա­հա­րու­թեամբ Շանթ Էս­մէ­րի։ Երկ­րորդ բաժ­նին մէջ հան­դէս ե­կաւ ման­կա­պա­տա­նե­կան կազ­մը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Յով­սէփ Գու­յում­ճեա­նի եւ եր­գե­հո­նա­հա­րու­թեամբ Լիւ­սի Գահ­վէ­ճիօղ­լուի։ Հարկ է նշել, որ եր­կու կազ­մե­րուն ալ նա­խա­պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րուն վե­րահս­կած էր մաէսթ­րօ Ատ­րու­շան Հա­լա­ճեան։ Հա­մեր­գի ըն­թաց­քին ձայ­նի սար­քա­ւո­րում­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը ստանձ­նած էր Ար­մե­նակ Գա­զան­ճեան։ Ներ­կա­նե­րը գնա­հա­տան­քով ունկնդ­րե­ցին Վար­դա­նանց երգ­չա­խում­բի ման­կանց ու ման­կա­պա­տա­նե­կան կազ­մե­րուն կող­մէ ներ­կա­յա­ցուած տոհ­միկ եր­գե­րուն։

Յայ­տագ­րի գոր­ծադ­րու­թեան ա­ւար­տին օրհ­նու­թեան ու գնա­հա­տան­քի խօսք մը ար­տա­սա­նեց Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ան գնա­հա­տագ­րեր յանձ­նեց Ատ­րու­շան Հա­լա­ճեա­նին, Յով­սէփ Գու­յում­ճեա­նին, Լիւ­սի Գահ­վէ­ճիօղ­լուին, Յու­սիկ Սաք­մա­նին, Շանթ Էս­մէ­րին, Մու­րատ Չա­քը­րին, Նա­թա­լի Պեք­թա­շեա­նին, Պա­րէտ Պեք­թա­շեա­նին, Նեն­սի Քա­զի­քօղ­լուին, Նա­թա­լի Թու­րա­չին եւ Սէր­լի Մա­յի­սօղ­լուին։

Ա­ւե­լի վերջ ե­կե­ղեց­ւոյ պար­տէ­զին մէջ սար­քուե­ցաւ ըն­դու­նե­լու­թիւն մը, ո­րու ըն­թաց­քին ներ­կա­նե­րը ան­մի­ջա­կան զրոյց ու­նե­ցան ի­րա­րու մի­ջեւ, ջեր­մօ­րէն շրջա­պա­տե­ցին ման­կանց եւ ման­կա­պա­տա­նե­կան կազ­մե­րու տղա­քը եւ ի­րենց խո­րին գնա­հա­տան­քը յայտ­նե­ցին Վար­դա­նաց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի վա­րիչ­նե­րուն նկատ­մամբ՝ նոր սե­րուն­դին ուղ­ղեալ այս ծրագ­րե­րուն։ 

Շաբաթ, Յունիս 11, 2016