ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան սա­նուց միու­թեան մէջ գու­մա­րուե­ցաւ հեր­թա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով։ 52-րդ շր­ջա­նի հեր­թա­կան այս հա­մա­գու­մա­րին դի­ւա­նը գլխա­ւո­րեց Յա­կոբ Ա­րա­պեան, ո­րու կող­քին էին Սար­վէն Սէրթ­շիմ­շէք եւ Կա­րէն Թա­լաս։ Ա­տե­նա­պետ Լե­ւոն Ներ­կի­զօղլու կող­մէ գլխա­ւո­րուած նախ­կին շրջա­նի վար­չու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան տե­ղե­կա­գի­րը վա­ւե­րացուե­ցաւ միա­ձայ­նու­թեամբ։ Ա­ւե­լի վերջ, ըստ օ­րա­կար­գին, կա­տա­րուե­ցաւ միու­թեան նոր վար­չու­թեան ընտ­րու­թիւ­նը։ Յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին միու­թեան վար­չու­թեան ղե­կը ստանձ­նե­լիք կազ­մը պի­տի բաղ­կա­նայ հե­տե­ւեալ ա­նուն­նե­րէն.

Ար­թիւր Կէմ­րէ­քօղ­լու, Րաֆ­ֆի Գրի­գո­րեան, Սե­ւան Ա­­թաօղ­լու, Պա­րէտ Թո­քաթ­լըօղ­լու, Մա­րալ Ա­թա­ման, Սօ­նա Ճեր­մա­կեան, Սե­ւան Քէ­պապ­ճը։

Պա­հես­տի ան­դամ­ներ ընտ­րուե­ցան՝ Ա­լա­րա Մի­րի­ճա­նեան, Ա­րէտ Ա­լաթ­ճեան, Հայկ Թէր­զիեան, Ա­րի Օս­կա­նեան, Ստե­փան Թա­լաս։ Քննիչ յանձ­նա­խում­բի ան­դամ ընտ­րուե­ցան՝ Լե­ւոն Ներ­կի­զօղ­լու, Հեր­ման Ստե­փան Կիւլ­սիւն, Ար­սէն Թո­քաթ­լըօղ­լու։ Պա­հես­տի­ներ՝ Զա­քար Նեւ­րուզ, Համ­բար­ձում Պօ­յա­ճը, Պա­րէտ Քիւրք­ճի­ւօղ­լու։

Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը եզ­րա­փա­կուե­ցաւ ան­դամ­նե­րուն կող­մէ յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին հա­մար կա­տա­րուած ա­ռա­ջարկ­նե­րով։ 

Չորեքշաբթի, Մայիս 13, 2015