ԻՆՔՆԱՎՍՏԱՀ ԸՆԹԱՑՔ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Կէ­տիկ­փա­շա­յի «Հրանդ Տինք» վար­ժա­րա­նի ու­թե­րորդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը, ո­րոնք կը պատ­րաս­տուին ներ­կայ կրթա­կան տա­րուան վեր­ջա­ւո­րու­թեան բո­լո­րել ի­րենց ու­սում­նա­ռու­թեան ա­ռա­ջին շրջա­նը։ Ա­շա­կերտ­նե­րուն ըն­կե­րա­ցան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Հե­րիք­նազ Ա­ւա­գեան, փոխ-տնօ­րէն Դա­ւիթ Խա­չատ­րեան, ու­սուց­չու­հի­նե­րէն Թա­թիա­նա Դաւ­թեան, ինչ­պէս նաեւ Դա­լար եւ Ար­թօ Հո­րո­զօղ­լու­նե­րը, ո­րոնք կը գլխա­ւո­րեն հաս­տա­տու­թեան կա­մա­ւոր մա­տա­կա­րար մար­մի­նը։

ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի գլխա­ւոր խմբա­գիր Ա­րա Գօ­չու­նեա­նի հետ զրու­ցե­լու ըն­թաց­քին ա­շա­կերտ­նե­րը զա­նա­զան հար­ցում­ներ ուղ­ղե­ցին թեր­թիս պատ­մու­թեան, ներ­կայ գոր­ծու­նէու­թեան, ինչ­պէս նաեւ թրքա­հայ հա­մայն­քա­յին կեան­քին եւ Հա­յաս­տան-Սփիւռք յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն շուրջ։ Հան­դի­պու­մը շու­տով ան­մի­ջա­կան զրոյ­ցի մը մթնո­լոր­տով շա­րու­նա­կուե­ցաւ եւ այդ զրոյ­ցին ման­սակ­ցե­ցան ոչ միայն ա­շա­կերտ­նե­րը, այլ նաեւ ի­րենց ու­ղե­կից պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը։

Ծա­նօթ է, որ յա­ռա­ջի­կայ տա­րի ար­դէն այս վար­ժա­րա­նը նոր եր­դի­քի մը տակ պի­տի գոր­ծէ, ա­ւե­լի կա­տա­րեալ ֆի­զի­քա­կան պայ­ման­նե­րով։ Ա­շա­կերտ­նե­րը յայտ­նե­ցին, որ ու­րա­խու­թիւն կը զգան, թէ ի­րենց յա­ջորդ­նե­րը ա­ւե­լի դրա­կան պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ ու­սում պի­տի ստա­նան։

Զրոյ­ցի ա­ւար­տին «Հրանդ Տինք» վար­ժա­րա­նի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը մե­զի տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ այս ա­մառ հաս­տա­տու­թե­նէն ա­շա­կերտ­ներ պի­տի մաս­նակ­ցին Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած «Ա­րի տուն» ծրագ­րին։ Դպրո­ցէն ա­շա­կերտ­ներ նոյն­պէս մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րեն Ե­րե­ւա­նի «Թու­մօ» կեդ­րո­նի դա­սըն­թացք­նե­րուն։ Ի լրումն այս բո­լո­րին, «Հրանդ Տինք» վար­ժա­րա­նէն վեց կրթա­կան մշակ­ներ Ե­րե­ւա­նի մէջ մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րեն վե­րա­պատ­րաստ­ման դա­սըն­թացք­նե­րուն։  

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016