«ՄԱՐԱԼ»Ի ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒՆ ՊՏՈՅՏԸ

Է­սաեան սա­նուց միու­թեան «Մա­րալ» եր­գի-պա­րի հա­մոյ­թի փոք­րիկ­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին ի­րա­կա­նա­ցու­ցին ան­մո­ռա­նա­լի պտոյտ մը դէ­պի Սկիւ­տար։ Է­սաեան սա­նուց միու­թեան վար­չա­յին­նե­րուն եւ պա­րու­սոյց Կար­պիս Չափ­քա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ խում­բը Գալ­ֆաեան Տան ննջա­րա­նի բաժ­նի պար­տէ­զին մէջ հա­մախմ­բուե­ցաւ դաշ­տա­հան­դէ­սի մը առ­թիւ։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին նշուե­ցաւ «Մա­րալ»ի հիմ­նադ­րու­թեան 35-ա­մեա­կը եւ յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նին այս փոք­րիկ­նե­րուն ու­նե­ցած յա­ջող ե­լոյ­թը տա­կա­ւին թարմ է բո­լո­րի յի­շո­ղու­թեան մէջ։ Հա­մոյ­թի պա­տաս­խա­նա­տու­ներն ալ փա­փա­քած էին փոք­րիկ­նե­րու այդ յա­ջո­ղու­թիւ­նը ար­ժե­ւո­րել եւ գնա­հա­տել հա­ճե­լի ձեռ­նար­կով մը։ Ուս­տի, կազ­մա­կեր­պուած այս պտոյ­տը իս­կա­պէս ե­զա­կի ա­ռիթ մը դար­ձաւ «Մա­րալ»ի փոք­րիկ­նե­րուն հա­մար, ո­րոնք միաս­նա­բար խա­ղա­ցին բնու­թեան ծո­ցին մէջ եւ ու­նե­ցան հա­ճե­լի ժա­մանց։

Մա­րալ­ցի­նե­րը ճամ­բոր­դե­ցին Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան կող­մէ տրա­մադ­րուած փո­խադ­րա­մի­ջո­ցով, իսկ պտոյ­տի մաս­նա­կից­նե­րու շար­քին էին նաեւ կարգ մը ծնող­ներ։

Տղա­քը ի­րար­մէ հրա­ժեշտ ա­ռին ամ­րան ար­ձա­կուր­դի ա­միս­նե­րէն վերջ վերս­տին հա­մախմ­բուե­լու հա­մար փոր­ձե­րու ժա­մա­նակ։

Երկուշաբթի, Մայիս 25, 2015