ԱՐԱՄԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒ ՈԳԵՒՈՐ ՕՐԸ

Գա­տը­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ տօ­նա­կան օր մը ապ­րե­ցաւ թա­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րու օ­րուան առ­թիւ։ Հո­գե­գալս­տեան տօ­նին օ­րուան զու­գա­դի­պած հա­ւա­քին շրջագ­ծով գա­տը­գիւղ­ցի­նե­րը նախ կի­րակ­նօ­րեայ Ս. Պա­տա­րա­գի մաս­նակ­ցե­ցան թա­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ուր տե­ղի ու­նե­ցաւ նաեւ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն։ Այս առ­թիւ ո­գե­կո­չուե­ցան վար­ժա­րա­նի հիմ­նա­դիր­նե­րը, նախ­կին տնօ­րէն­նե­րը, կրթա­կան մշակ­նե­րը, վար­չա­յին­նե­րը, սա­տա­րող­նե­րը եւ ան­դարձ բաժ­նուած սա­նե­րը։

Կրօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րէն վերջ օ­րուան յայ­տա­գի­րը շա­րու­նա­կուե­ցաւ Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ։ Բա­ցօ­թեայ սար­քուած ճա­շա­սե­ղան­նե­րուն շուրջ կը տի­րէր ան­մի­ջա­կան մթնո­լորտ։ Ներ­կայ էին Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան, Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեան, Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ար­ման Պիւ­քիւ­ճեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը, Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սար­վէն Սէրթ­շիմ­շէք, տնօ­րէ­նու­հի Թա­լին Պէր­պէ­րօղ­լու, Գա­տը­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քէն բազ­մա­թիւ պա­տաս­խա­նա­տու­ներ, դպրո­ցի զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ շրջա­նա­ւարտ­ներ եւ հիւ­րեր։

Ա­րա­մեան­ցի­նե­րու օ­րուան յայ­տա­գի­րը գոր­ծադ­րուե­ցաւ դպրո­ցի ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի­նե­րէն Նել­լի Պաս­մա­ճեա­նի հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ։ Ող­ջոյ­նի խօսք մը ար­տա­սա­նեց տնօ­րէ­նու­հի Թա­լին Պէր­պէ­րօղ­լու։ Յայ­տագ­րի տե­ւո­ղու­թեան վար­ժա­րա­նի սա­նե­րը հան­դէս ե­կան յա­ջող ե­լոյթ­նե­րով եւ ար­ժա­նա­ցան ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու։ Խումբ մը ու­սուց­չու­հի­ներ ար­տա­սա­նե­ցին նախ­կին տնօ­րէ­նու­հի­նե­րէն Իր­մա Ա­ճէ­մեա­նի կող­մէ հե­ղի­նա­կուած եւ Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի ձօ­նուած բա­նաս­տեղ­ծու­թիւ­նը։

25-ա­մեա­կի, 40-ա­մեա­կի, 50-ա­մեա­կի եւ 60-ա­մեա­կի յո­բե­լեար շրջա­նա­ւարտ­նե­րը ստա­ցան յու­շա­նուէր­ներ եւ ա­ռար­կայ դար­ձան ներ­կա­նե­րու հա­մակ­րան­քին։ Յայ­տագ­րի եզ­րա­փա­կիչ փու­լին ու­սուց­չաց կազ­մի եւ դպրո­ցի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը միաս­նա­բար եր­գե­ցին Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի քայ­լեր­գը։

Շրջա­նա­ւար­տից օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան բո­լոր ներ­կա­նե­րը ան­մի­ջա­կան մթնո­լոր­տի մը մէջ զրու­ցե­ցին ի­րա­րու հետ, մէկ կող­մէ վեր­յի­շե­լով ի­րենց ա­շա­կեր­տու­թեան տա­րի­նե­րը, իսկ միւս կող­մէ ալ գնա­հա­տե­լով Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի այ­սօ­րուան նա­խան­ձե­լի կա­ցու­թիւ­նը։

 

Երկուշաբթի, Մայիս 25, 2015