ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ՀԱՒԱՔԸ

Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տից օ­րը ա­ռիթ դար­ձաւ, որ­պէս­զի հին ու նոր թարգ­ման­չաց­ցի­ներ ի մի հա­ւա­քուին ի­րենց կրթօ­ճա­խի յար­կին տակ։ Խան­դա­վառ հա­ւա­քոյ­թին ըն­թաց­քին ներ­կա­նե­րը ող­ջու­նեց սա­նուց միու­թեան վար­չու­թե­նէն Մե­լի­սա Ֆե­րա­հեան։ Ա­պա ար­տա­յայ­տուե­ցաւ ա­տե­նա­պետ Ա­րաս Ա­լա­քուշ։ Խօ­սե­ցան նաեւ վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն Ա­րաս Տե­լի­ճէ, նախ­կին տնօ­րէ­նու­հի Մա­րի Նալ­ճը, ինչ­պէս նաեւ ե­րի­ցա­գոյն շրջա­նա­ւարտ­ներ ու թա­ղե­ցի­ներ։ Այս առ­թիւ բեմ հրա­ւի­րուե­ցան քա­ռաս­նա­մեա­կի ու քսան­հին­գա­մեա­կի շրջա­նա­ւա­րտ դա­սա­րան­նե­րուն սա­նե­րը, ո­րոնք յու­շա­նուէր­ներ ստա­ցան։ Ի պա­տուի էին նաեւ 100-ա­մեայ մեծ­մայ­րիկ մը՝ Հե­նիա Եոլ­տաշ, հին թա­ղե­ցի­ներ Նու­րհան Յով­սէ­փո­վիչ, Հռիփ­սի­մէ Պե­ճի­տեան, Շա­քէ Սիմ­քէ­շեան, Ես­թեր Վար­ժա­պե­տեան, ո­րոնք ար­տա­սա­նե­ցին նաեւ ի­րենց ող­ջոյ­նի խօս­քե­րը։

Վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ կազ­մա­կեր­պուած ե­րէ­կուան հա­ւա­քոյ­թը շա­րու­նա­կուե­ցաւ ներ­կա­նե­րու ան­մի­ջա­կան զրոյ­ցի մթնո­լոր­տով։

Երկուշաբթի, Մայիս 25, 2015