ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՍԱՀԱԿԵԱՆ-ՆՈՒՆԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ՕՐԸ

Սա­մա­թիոյ ըն­տա­նի­քը ե­րէկ խան­դա­վառ օր մը ապ­րե­ցաւ թա­ղի Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տից հա­ւա­քին առ­թիւ։ Այս առ­թիւ վար­ժա­րա­նը հիւ­րըն­կա­լեց իր զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ շրջա­նա­ւարտ­նե­րը, ո­րոնք հա­մա­կուած էին տօ­նա­կան տրա­մադ­րու­թեամբ։ Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս 25-ա­մեայ եւ 40-ա­մեայ յո­բե­լեար շրջա­նա­ւարտ­նե­րը մե­ծա­րուե­ցան ա­ւան­դա­կան հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին։ Ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուե­ցան Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, վար­ժա­րա­նի լի­սէի եւ միջ­նա­կար­գի բա­ժին­նե­րու տնօ­րէ­նու­հի­նե­րը՝ Թալին Մա­թո­սօղ­լու եւ Ժա­նէթ Ներ­կիզ, հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ա­րէտ Գա­րա­պու­լութ, սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Հեր­ման Պը­չաք­ճը եւ այլ բազ­մա­թիւ հիւ­րեր։

Ա­ռա­ւօ­տուն Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցուած կի­րակ­նօ­րեայ Ս. Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին կա­տա­րուե­ցաւ ան­դարձ բաժ­նուած սա­հա­կեան­ցի­նե­րուն հոգ­ւոցն ի հան­գիստ պաշ­տօ­նը։ Ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թե­նէն վերջ, շրջա­նա­ւարտ­նե­րը հա­մախմ­բուե­ցան վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ սար­քուած սե­ղան­նե­րուն շուրջ։ Օ­րուան յայ­տա­գի­րը գոր­ծադ­րուե­ցաւ ու­սուց­չու­հի Գա­րին Աքտէ­մի­րի հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ։ Ար­տա­յայ­տուե­ցան Թա­լին Մա­թո­սօղ­լու եւ Հեր­ման Պը­չաք­ճը։ Գե­ղա­րուես­տա­կան բաժ­նին մէջ յաջող ե­լոյթ­ներ ու­նե­ցան վար­ժա­րա­նի սա­նե­րէն Յա­րութ Ա­ճուեան, Լի­նա Զէն­կին, Մե­լի­նա Զէն­կին եւ Տի­մաս Պալ­ճը։

Բո­լոր ներ­կա­նե­րը բա­ժա­կի պա­հուն բա­ժակ բարձ­րա­ցու­ցին վար­ժա­րա­նի յա­րա­տե­ւու­թեան հա­մար։ Յո­բե­լեար դա­սա­րան­նե­րու սա­նե­րուն յանձ­նուե­ցան յու­շա­նուէր­ներ։

Յետ­մի­ջօ­րէին այս ա­ւան­դա­կան հա­ւա­քը հա­սաւ ա­ւար­տին, իսկ սա­հա­կեան­ցի­նե­րը ժա­մադ­րուե­ցան, որ­պէս­զի յա­ջորդ տա­րի վերս­տին հա­ւա­քուին ի­րենց վար­ժա­րա­նի շրջա­փա­կէն ներս։ 

Երկուշաբթի, Մայիս 25, 2015