ԱԼԻՍ ՇԱՀԻՆՕՂԼՈՒԻ ՀԱՄԵՐԳԸ

Շիշ­լիի «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ սոփ­րա­նօ Ա­լիս Շա­հի­նօղ­լուի հա­մեր­գը։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի շար­քե­րէն հա­սած Ա­լիս Շա­հի­նօղ­լուի հա­մեր­գի ծրագ­րին մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին նաեւ թե­նոր Ճան Ռե­հա Կիւն, սոփ­րա­նօ Ֆուն­տա Կիւլ­լիւ եւ դաշ­նա­կա­հա­րու­հի Սիմ­թէն Շէն­փո­լատ։

Ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուե­ցան Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, Տ. Զա­տիկ Ա­բե­ղայ Պա­պի­կեան, Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեան, Տ. Շիր­վան Քհնյ. Միւր­զեան, Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն Վազ­գէն Պա­րըն, Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն Նուր­հան Փա­լա­քօղ­լու, Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մա­նուկ Էօ­ղէր եւ իր ըն­կեր­նե­րը, Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի խմբա­վար Ատ­րու­շան Հա­լա­ճեան եւ երգ­չա­խում­բի շրջա­նակ­նե­րէն բազ­մա­թիւ դէմ­քեր։ 

Ա­լիս Շա­հի­նօղ­լուի հա­մեր­գը ան­ցաւ շատ խան­դա­վառ մթնո­լոր­տի մէջ։ Ան եր­գա­ցան­կի բո­լոր գոր­ծե­րը մեկ­նա­բա­նեց բարձր մա­կար­դա­կով եւ իր կա­տա­րում­նե­րը ող­ջու­նուե­ցան բուռն ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով։

Ե­րե­կոյ­թի ա­ւար­տին մինչ Ա­լիս Շա­հի­նօղ­լու եւ իր ըն­կե­րա­կից­նե­րը կ՚ող­ջու­նէին ունկն­դիր­նե­րը, բեմ հրա­ւի­րուե­ցաւ նաեւ մաէսթ­րօ Ատ­րու­շան Հա­լա­ճեան, ո­րուն յանձ­նուե­ցաւ ծաղ­կա­փունջ մը։ Եզ­րա­փա­կիչ փու­լին Ա­լիս Շա­հի­նօղ­լու հան­դէս ե­կաւ նաեւ շնոր­հա­կա­լու­թեան խօս­քով մը, ո­րու ըն­թաց­քին ե­րախ­տա­գի­տա­կան զգա­ցում­ներ ար­տա­յայ­տեց Վար­դա­նանց երգ­չա­խում­բին եւ Ատ­րու­շան Հա­լա­ճեա­նի նկատ­մամբ։

Երեքշաբթի, Մայիս 26, 2015