ՄԽԻԹԱՐԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒՆ ԱՅՑԸ

Բան­կալ­թըի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ, ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ ի­րենց ու­սու­ցիչ­նե­րուն, 18-24 Մա­յիս թուա­կան­նե­րուն այ­ցե­լե­ցին Փոր­թու­գա­լի Մե­տէի­րա կղզին՝ մաս­նակ­ցե­լու «R€­*» խո­րագ­րեալ նա­խա­գի­ծի եր­րորդ ժո­ղո­վին։ Նա­խա­գի­ծը, որ կ՚ի­րա­կա­նա­նայ «Է­րաս­մուս+» ծրագ­րին հա­մար Եւ­րո­պա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վին կող­մէ տրա­մադ­րուած դրա­մաշ­նոր­հով, ա­ռիթ դար­ձաւ, որ­պէս­զի, շաբ­թուան մը տե­ւո­ղու­թեամբ, ա­շա­կերտ­նե­րը դպրո­ցա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու մի­ջո­ցով տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեն ի­րենց եր­կիր­նե­րու վե­րամ­շակ­ման գոր­ծըն­թաց­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ։

Հա­ւա­քի ա­ռա­ջին օ­րը տար­բեր եր­կիր­նե­րէ ժա­մա­նած ա­շա­կերտ­ներ ի­րենք զի­րենք ծա­նօ­թա­ցու­ցին եւ ա­պա ներ­կա­յա­ցու­ցին վե­րամ­շա­կեալ ա­ռար­կա­նե­րով ի­րենց պատ­րաս­տած ար­տադ­րան­քը։ Ներ-­կա­յա­ցու­մին ըն­թաց­քին, տե­ղա­կան ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նը, ու­ղիղ հե­ռար­ձակ­մամբ, հար­ցազ­րոյց­ներ ի­րա­կա­նա­ցուց ա­շա­կերտ­նե­րուն եւ ու­սու­ցիչ­նե­րուն հետ։

Բա­ցի աշ­խա­տան­քէ, այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին շրջապ­տոյտ­ներ կազ­մա­կերպուած էին դէ­պի շրջա­նի տար­բեր վայ­րե­րը։ Նախ, հիւ­րե­րը այ­ցե­լե­ցին Քալ­հե­թա­յի քա­ղա­քա­պե­տին, որ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց քա­ղա­քա­պե­տու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն մա­սին։ Ա­պա ա­նոնք այ­ցե­լե­ցին շա­քա­րի գոր­ծա­րա­նը, որ կ՚ա­պա­հո­վէ տա­րած­քաշր­ջա­նի ե­կա­մու­տին մեծ մա­սը։ Ա­շա­կերտ­նե­րը հե­տիոտն պտոյ­տով մը ծա­նօ­թա­ցան Լա­ւա­տա­յի բնա­կան ու տե­սար­ժան վայ­րե­րուն, ինչ­պէս նաեւ Ֆուն­ճա­լի շրջա­նի պատ­մա­կան ան­ցեա­լին ու մշա­կոյ­թին։

Ա­շա­կերտ­նե­րը, ո­րոնք մաս­նակ­ցե­ցան այս հա­ւա­քոյ­թին, ի­րենց գի­տե­լիք­ներն ու փոր­ձա­ռու­թիւ­նը, նա­խա­գի­ծի հե­տա­գայ փու­լե­րուն կա­տա­րե­լի աշ­խա­տանք­նե­րը պի­տի փո­խան­ցեն ի­րենց ըն­կեր­նե­րուն՝ նա­խա­պատ­րաս­տե­լով Նո­յեմ­բե­րին Ֆրան­սա­յի մէջ կա­յա­նա­լիք մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Մայիս 27, 2015