ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒ ՆՈՐ ՇԱՐԺՈՒՄ

Ս. Զատ­կի ե­րէ­կուան ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին հա­մայն­քա­յին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ ար­ծար­ծուե­ցաւ թրքա­հա­յու­թեան ե­րի­տա­սար­դաց կա­ռոյց­նե­րուն կա­ցու­թիւ­նը։ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան տե­ղե­կա­ցուց, թէ վեր­ջերս ե­րի­տա­սար­դա­կան խում­բեր սկսած են Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին հետ բաժ­նել ի­րենց ան­հանգս­տու­թիւ­նը՝ թէ մեր ե­րի­տա­սար­դա­կան կա­ռոյց­նե­րը սկսած են հե­ռա­նալ ի­րենց բուն ա­ռա­քե­լու­թե­նէն ու աս­տի­ճա­նա­բար շե­ղիլ՝ մշա­կու­թա­յին գոր­ծու­նէու­թեան ճա­նա­պար­հէն։ Ըստ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան, այս խնդի­րը ի զօ­րու է բո­լոր ե­րի­տա­սար­դա­կան կա­ռոյց­նե­րու պա­րա­գա­յին, նե­րա­ռեալ մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին Պատ­րիար­քա­րա­նի կող­մէ ստեղ­ծուած «Ե­րիտ» խում­բը։ Ա­ւե­լի՛ն, այդ բո­լո­րին մի­ջեւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ո­գին ալ տկա­րա­ցած է, բո­լո­րը կ՚աշ­խա­տին ինք­նագ­լուխ եւ ի­րե­րա­մերժ ձե­ւով։

Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ մօ­տա­ւոր ա­պա­գա­յին Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ ժո­ղո­վի պի­տի հրա­ւի­րուին մեր հա­մայն­քի ե­րի­տա­սար­դա­կան բո­լոր կա­ռոյց­նե­րուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը մտա­դիր է նոր թափ մը տալ հա­մա­պա­տաս­խան ո­րո­նում­նե­րուն, ո­րով­հե­տեւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան պահ­պա­նու­մը կը դա­սուի սրբա­զան պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րու շար­քին։ Ան հա­մո­զուած է, թէ մեր ոչ­խար­նե­րը կը մնան գայ­լե­րու ձեռ­քը ու կը հե­ռա­նան հա­մայն­քէն։ Հե­տե­ւա­բար, փոր­ձա­ռու մար­դիկ եւ ե­րի­տա­սարդ­ներ ձեռք ձեռ­քի տա­լով պէտք է ելք մը ա­պա­հո­վեն առ­կայ փա­կու­ղիէն։ Այս մտադ­րու­թիւն­նե­րով Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը կը պատ­րաս­տուի կազ­մա­կեր­պել վե­րո­յի­շեալ ժո­ղո­վը՝ ակն­կա­լե­լով նոր շար­ժում մը։

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի այս նա­խա­ձեռ­նու­թեան շուրջ խօսք ա­ռաւ նաեւ Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) ա­տե­նադ­պիր Յա­րու­թիւն Շան­լը։ Այս առ­թիւ ան յայտ­նեց, թէ VADİP-ն ալ ու­նի մեր հա­մալ­սա­րա­նա­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն ուղ­ղեալ ծրա­գիր մը, կը նա­խա­տե­սէ աշ­խա­տա­ժո­ղո­վի մը ձե­ւա­չա­փին մէջ բիւ­րե­ղաց­նել նոր սե­րուն­դի կա­րիք­նե­րը։ Հե­տե­ւա­բար Յա­րու­թիւն Շան­լը մատ­նան­շեց, թէ նպա­տա­կա­յար­մար կրնայ ըլ­լալ այդ ծրա­գիր­նե­րուն միա­ցու­մը։ 

Երկուշաբթի, Մարտ 28, 2016