ՇԻՇԼԻ ՄԱՐԶԱԿՈՒՄԲԻՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ ՖՈՒԹՍԱԼԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ֆութ­սա­լի մրցա­շարք մը, որ ձօ­նուած էր Տիգ­րան Սար­կա­ւա­գեան-Ար­զուեա­նի յի­շա­տա­կին։ Մրցա­շար­քին մա­նա­ւանդ ա­ւար­տա­կան փու­լը ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Ա­ւար­տա­կան խա­ղի ի­րա­ւա­րարն էր ա­կում­բի մար­զիկ­նե­րէն Մի­նաս Ա­սա։

Ա­խո­յեան դար­ձաւ «Փան­չու­նի» խում­բը, ո­րուն յա­ջոր­դե­ցին «Սպի­տակ թի­թեռ­նիկ­ներ»ը եւ «Քամփ Ար­մէն»ը։

Մրցա­շար­քի ըն­թաց­քին 23 կոլ ար­ձա­նագ­րեց «Սպի­տակ թի­թեռ­նիկ­ներ»էն Քա­մի Թո­սուն, որ այդ մար­զին մէջ ե­ղաւ յա­ռա­ջա­տար։

Մրցա­նա­կա­բաշխ­ման ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին Շիշ­լի մար­զա­կում­բի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Ա­լէն Թեք­պը­չաք եւ ըն­կեր­նե­րը յանձ­նե­ցին պար­գեւ­նե­րը եւ շնոր­հա­ւո­րե­ցին դափ­նե­կիր խում­բե­րը։

 

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016