ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած՝ մա­նուկ­նե­րու զար­գաց­ման գոր­ծըն­թա­ցին վե­րա­բե­րեալ մաս­նա­գի­տա­կան հեր­թա­կան հա­ւա­քոյ­թը տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան։ Իր նման­նե­րու շար­քին երկ­րորդ այս հա­ւա­քոյ­թի նիւթն էր՝ ծնող­նե­րու կող­մէ մա­նու­կի մը ա­ռողջ զար­գաց­ման հա­մար նպաս­տը եւ նպա­տա­կաս­լաց հա­ղոր­դակ­ցու­թեան եզ­րե­րը։ Գի­տա­կան այս զրոյց­նե­րու շար­քը Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ծնող­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ ե­զա­կի հնա­րա­ւո­րու­թիւն մը կ՚ըն­ձե­ռէ, որ­պէս­զի ա­նոնք կա­րե­նան ա­ւե­լի դիւ­րին կողմ­նո­րո­շուիլ՝ ի­րենց փոք­րիկ­նե­րը կեան­քի պատ­րաս­տե­լու ճա­նա­պար­հին։

Ե­րէ­կուան հա­ւա­քոյ­թին ներ­կայ էին վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Ար­փի Մա­նու­կեան, ու­սուց­չա­կան կազ­մէն դէմ­քեր եւ բազ­մա­թիւ ծնող­ներ։ Դպրո­ցի ու­ղե­ցոյց-ու­սուց­չու­հի Գա­րօ­լին Չան­քը­րըի ող­ջոյ­նի խօս­քէն վերջ ար­տա­յայ­տուե­ցաւ հո­գե­բան Նես­լի­հան Եա­ման։ Այս վեր­ջի­նը «Փսի­քո­մէր» հո­գե­բա­նա­կան խորհր­դա­տուու­թեան կեդ­րո­նի աշ­խա­տա­կից­նե­րէն մին է։ Տե­սո­ղա­կան ա­ռար­կա­նե­րու ցու­ցադ­րու­թեան զու­գա­հեռ ան ման­րա­մասն բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուաւ օ­րուան նիւ­թին շուրջ, նաեւ պա­տաս­խա­նեց ներ­կա­նե­րու բազ­մաբ­նոյթ հար­ցում­նե­րուն։ 

Երեքշաբթի, Մայիս 3, 2016