ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ, Գում­գա­բուի Պէզ­ճեան սրա­հին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ Նոր տա­րուան ա­ւան­դա­կան խրախ­ճան­քը։ Պոլ­սա­հայ վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը այս առ­թիւ միաս­նա­բար ող­ջու­նե­ցին Կա­ղանդ պա­պու­կը, որ ի­րենց յանձ­նեց յու­շա­նուէր­ներ։ Խրախ­ճան­քին նա­խա­գա­հեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, ո­րու կող­քին էին Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան, Տ. Ե­ղի­շէ Վրդ. Ուչ­քու­նեան, Տ. Մա­ղա­քիա Ա­բե­ղայ Պես­քի­սի­զեան, Տ. Անդ­րէաս Ա. Քհնյ. Յա­կո­բեան, Տ. Տրդատ Քհնյ. Ու­զու­նեան եւ Տ. Շա­հէն Քհնյ. Օ­հա­նեան։

Խրախ­ճան­քի ըն­թաց­քին պոլ­սա­հայ վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը գոր­ծադ­րե­ցին յայ­տա­գիր մը, ո­րուն մաս կը կազ­մեն ար­տա­սա­նու­թիւն­ներ, պա­րեր եւ եր­գեր։ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեանն ալ ա­նոնց փո­խան­ցեց իր օրհ­նու­թիւ­նը եւ այս առ­թիւ տղա­քը ի­րեն յանձ­նե­ցին ա­մա­նո­րեան նուէ­րը։ Ա­ւե­լի վերջ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ սրահ ժա­մա­նեց Կա­ղանդ պա­պու­կը, որ նուէր­ներ բաժ­նեց փոք­րիկ­նե­րուն՝ կրկնա­պատ­կե­լով ա­նոնց ու­րա­խու­թիւ­նը։ Խրախ­ճան­քի ա­ւար­տին մեր վար­ժա­րան­նե­րու տղա­քը հրա­ժեշտ ա­ռին ան­բա­ցատ­րե­լիօ­րէն խան­դա­վառ մթնո­լոր­տի մը մէջ։

Ա­մա­նո­րեան խրախ­ճան­քին մաս­նակ­ցե­ցան նաեւ Սու­րիա­յէն գաղ­թե­լով Թուր­քիա հաս­տա­տուած կարգ մը հայ ըն­տա­նիք­ներ՝ ի­րենց զա­ւակ­նե­րով, ար-ժանանալով ջերմ վերաբերմունքի։

 

Երկուշաբթի, Յունուար 4, 2016