ՄԻՋԼԻՍԷԱԿԱՆ ՄՏԱԽԱՂԵՐ՝ Ս. ԽԱՉ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ ՄԷՋ

Ս. Խաչ դպրե­վան­քի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցան միջ­միու­թե­նա­կան ա­ռա­ջին մտա­խա­ղե­րը, ո­րոնք ստեղ­ծե­ցին մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Դպրե­վան­քի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած այս ծրա­գի­րը կեան­քի կո­չուե­ցաւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ «Türk Beyin Takımı»ի եւ «Akıl Oyunları» հան­դէ­սի։

Դպրե­վան­քի սրա­հին մէջ հա­ւա­քուած մեր հա­մայն­քա­յին լի­սէ­նե­րու խում­բե­րը նախ ունկնդ­րե­ցին հիւ­րըն­կալ վար­ժա­րա­նի՝ Ս. Խաչ դպրե­վան­քի տնօ­րէն Ար­մէն Սա­րու­խա­նեա­նի ող­ջոյ­նի խօս­քին, ո­րուն հե­տե­ւե­ցան Օր­քուն Չե­թի­նաս­լա­նի կող­մէ տրուած բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րը։

Ա­պա սկսան խա­ղե­րը, ո­րոնք նա­խա­տե­սուած էին թէ՛ խմբա­յին եւ թէ ան­հա­տա­կան հար­թու­թեան վրայ։ Վեց հանգ­րուան­նե­րով տղա­քը չա­փե­ցին ի­րենց գի­տե­լիք­նե­րը։

Ար­դիւն­քին խմբա­յին դա­սա­ւոր­ման մէջ ա­ռա­ջին հան­դի­սա­ցաւ Դպրե­վանք, ո­րուն հե­տե­ւե­ցան Սա­հա­կեան եւ Մխի­թա­րեան։ Ան­հա­տա­կան դա­սա­ւոր­ման մէջ ա­ռաջ­նու­թիւ­նը նուա­ճեց Տա­նիէ­լա Պա­քըր­ճըօղ­լու (Դպրե­վանք), երկ­րորդ հան­դի­սա­ցաւ Սե­լի­նա Մա­նան (Մխի­թա­րեան) եւ եր­րորդ՝ Սու­րէն Ռո­տա Ա­յազ (Սա­հա­կեան-Նունեան)։

Մրցա­նա­կա­բաշխ­ման ա­րա­րո­ղու­թե­նէն վերջ զուարթ մթնո­լոր­տի մը մէջ հա­տուե­ցաւ կար­կան­դակ մը եւ բո­լո­րը բարձր տրա­մադ­րու­թեամբ շնոր­հա­ւո­րե­ցին միջ­լի­սէա­կան այս ա­ռա­ջին մտա­խա­ղե­րուն դափ­նե­կիր­նե­րը, բո­լոր մաս­նա­կից­ներն ու կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը։

Երկուշաբթի, Մայիս 4, 2015