ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԵՐԿՕՐԵԱՅ ՓԱՅԼՈՒՆ ՔԷՐՄԷՍԸ

Շա­բա­թա­վեր­ջի Մայ­րե­րու օ­րուան ըն­դա­ռաջ, Է­սաեան վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ կը կա­յա­նայ եր­կօ­րեայ քէր­մէս մը, որ իր դռնե­րը հա­սա­րա­կու­թեան առ­ջեւ բա­ցաւ ե­րէկ։ Վար­ժա­րա­նի քէր­մէ­սի յանձ­նա­խում­բին կող­մէ պատ­րաս­տուած ձեռ­նար­կին նպաս­տած է նաեւ ծնո­ղաց միու­թիւ­նը։ Վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Սա­թե­նիկ Նշան եւ նա­խակր­թու­թեան բաժ­նի տնօ­րէ­նու­հի Առ­լին Ե­շիլ­թե­փէ ե­ղան այ­ցե­լու­նե­րու շար­քին։ Խնամ­քով պատ­րաս­տուած ձե­ռա­գործ եւ այլ տե­սակ ա­ռար­կա­ներ ու ի­րեր կ՚ար­ժա­նան հիւ­րե­րու հե­տաքրք­րու­թեան։

Էսաեան վարժարանի յաջող, ճաշակաւոր ու գեղեցիկ ձեռագործերով պատրաստուած քէրմէսի կարգադիր յանձնախումբին ու ծնողաց միու­թեան անդամուհիներն էին հե­տե­ւեալ­նե­րը.

Զե­փիւռ Կի­րա­կո­սեան, Նա­տիա Զիւ­լէ­մեան, Ա­նի Պա­հա­րօղ­լու, Շնոր­հիկ Չե­թին, Սիւ­զան Պո­րա, Կիւլ­վարդ Պա­հա­րօղ­լու, Պեր­ճու­հի Օ­վա­կիմ, Նազ­լը Պոզ, Պրիան Շի­լէ­լեան, Մա­րի Սա­րա­ճեան, Կիւ­լի­զար Ահ­պապ, Նուարդ Խա­չե­րե­սեան, Ֆի­լոր Կա­զէր, Կիւ­նայ Մեր­մէր, Վար­դա­նոյշ Տուր­մազ­կիւ­լէր, Զէ­քի­յէ Թաշ, Վար­դու­հի Ֆենտ, Ան­ժէլ Այ­տէ­տէ, Սօ­նա Քե­շի­շօղ­լու, Խա­թուն Քը­նըչ­տաղ, Ա­րիա­նա Ճում­կա­զէ­րօղ­լու, Սո­ֆիա Ավ­ճը, Սու­նա Տե­միր­ճի, Հե­լէն Մու­րատ­ճըօղ­լու, Լի­տիան Ե­շիլ­թե­փէ, Թա­լին Չո­փուր, Թա­լին Ման­թօ եւ Պե­լին­տա Տօ­նա­պե­տեան։

Չորեքշաբթի, Մայիս 4, 2016