ԷՅԻՒՊԻ Ս. ԵՂԻԱ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Ար­ք. Ա­թէ­շեան ըն­դու­նեց Է­յիւ­պի Ս. Ե­ղիա Եկե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի անդամները, որոնց մասնակցած էր նաեւ ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րէց Տ. Մի­նաս Քհնյ. Ճի­հան­կիւ­լեա­ն։

Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը յայտ­նե­ցին, որ Ս. Ե­ղիա ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նուան տօ­նախմ­բու­թիւ­նը այս տա­րի կը զու­գա­դի­պի յառաջիկայ Մայիսի 22-ին, Ս. Ե­ղիա մար­գա­րէի տօ­նին։ Անոնք օ­րուան կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ հան­դի­սու­թեանց հա­մար խնդրե­ցին Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը եւ տե­ղե­կու­թիւն տուին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րուած աշ­խա­տու­թեանց մա­սին։ Թաղային խորհուրդին ներկայացուցիչները տե­ղե­կու­թիւն փոխանցեցին նաեւ ե­կե­ղեց­ւոյ հետ առըն­չուած կա­լուա­ծա­կան զար­գա­ցում­նե­րու մա­սին։

Տ. Ա­րամ Ար­ք. Ա­թէ­շեան ըն­դա­ռա­ջեց խնդրան­քին թաղականներուն, որոնց մաղթեց կա­րո­ղու­թիւն եւ յա­ջո­ղու­թիւն ի­րենց ե­կե­ղե­ցա­նուէր գոր­ծու­նէու­թեանց մէ­ջ։

Միւս կողմէ, Յու­լեան տո­մա­րի հա­մա­ձայն՝ Ս. Զա­տի­կը այս տա­րի զու­գա­դի­պե­ցաւ Մայիսի 1-ին։ Յունաց Պար­թո­լո­մէոս Ա. Ծայ­րա­գոյն Պատ­րիարքին նա­խա­գա­հու­թեամբ Ֆէ­նէ­րի մէջ կա­տա­րուած Ս. Պա­տա­րա­գի եւ ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թեանց իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ Հայ Ե­կե­ղե­ցին։ Ա­րա­րո­ղու­թեանց ըն­թաց­քին Ս. Ա­ւե­տա­րա­նը ըն­թեր­ցուե­ցաւ նաեւ հա­յե­րէ­նով։ 

Ֆէ­նէ­րի Ս. Գէորգ Ա­թո­ռա­նիստ Մայր եկեղեցւոյ մէջ կա­տա­րուած ա­րա­րո­ղու­թեանց յա­նուն Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին մաս­նակ­ցե­ցան միա­բան հայ­րեր։ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, Շա­բաթ օր, գի­շե­րա­յին ա­րա­րո­ղու­թեանց, իսկ՝ Տ. Զա­տիկ Վրդ. Պա­պի­կեան, Կի­րա­կի օր, ա­ռա­ւօ­տեան ա­րա­րո­ղու­թեանց ներ­կայ ե­ղան՝ ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Վա­ղար­շակ Սրկ. Սե­րով­բեա­նի։

Հինգշաբթի, Մայիս 5, 2016