ՓԱՌԱՇՈՒՔ ՅՈՒՂԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

Սուրբ Փր­­կիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան փոխ-ա­տե­նա­պետ Հեր­ման Պա­լեա­նի ա­նե­րոջ՝ հա­մայն­քիս ե­րէց սե­րուն­դի սի­րուած ու յար­գուած դէմ­քե­րէն հան­գու­ցեալ Նու­պար Չիզ­մէ­ճեա­նի յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը կա­տա­րուե­ցաւ ե­րէկ, Պա­քըր­գիւ­ղի Ծնունդ Ս․ Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Տխուր ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ․ Ա­րամ Արք․ Ա­թէ­շեան՝ իր կող­քին ու­նե­նա­լով քա­հա­նայ հայ­րեր։ Չիզ­մէ­ճեան ըն­տա­նի­քին ցա­ւա­կից ըլ­լա­լու փու­թա­ցած էին նաեւ Տ․ Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան, Տ․ Գ­րի­գոր Ա․ Քհնյ․ Տա­մա­տեան, հան­գու­ցեա­լի մեր­ձա­ւոր­ներն ու բա­րե­կամ­նե­րը։ Յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք հան­գու­ցեա­լին մար­մի­նը փո­խադ­րուե­ցաւ թա­ղին գե­րեզ­մա­նա­տու­նը եւ ամ­փո­փուե­ցաւ ըն­տա­նե­կան դամ­բա­րա­նին մէջ։ Ան­գամ մը եւս կը ցա­ւակ­ցինք Հեր­ման-Ա­նի­թա Պա­լեան ա­մո­լին՝ հան­գու­ցեա­լի բա­րի հոգ­ւոյն մաղ­թե­լով եր­կա­յին հան­գիստ։

Հինգշաբթի, Մայիս 5, 2016