ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ՄԷՋ ԱՐԵՒԱԳԱԼ

Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կը շա­րու­նա­կուի Մեծ պա­հոց շրջա­նի բնո­րոշ ո­գե­ւո­րու­թիւ­նը։ Նա­խըն­թաց օր Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան հան­դի­սա­պե­տեց պատ­մա­կան թա­ղի ե­կե­ղեց­ւոյ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­ւան­դա­կան հո­գեզ­մայլ ա­րա­րո­ղու­թեան։ Ան խօ­սե­ցաւ նաեւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րոզ մը։ Ներ­կայ էին Տ. Գէորգ Ա. Քհնյ. Չը­նա­րեան եւ Տ. Ե­ղիա Քհնյ. Քէր­վան­ճեան։ Ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թեան ա­ւար­տին կա­տա­րուե­ցաւ նաեւ ջրօրհ­նէք։

Ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րէն վերջ ներ­կայ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը պա­տուա­սի­րուե­ցան տեղ­ւոյն թա­ղա­յին խոր­հուր­դին կող­մէ։ Պահ­քի սե­ղան­նե­րուն շուրջ հա­մախմ­բուած հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը Մեծ պա­հոց շրջա­նին ի­րա­րու հետ հաց բե­կա­նե­լու ու­րա­խու­թիւ­նը ապ­րե­ցան։ Սե­ղա­նը օրհ­նեց Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան։

Ուրբաթ, Մարտ 6, 2015