ԱՊՐԻԼԻ 24-ԻՆ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէ­կուան Ս. Զատ­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին տե­ղե­կա­ցուց, թէ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը ինչ կար­գադ­րու­թիւն­ներ նա­խա­տե­սած է յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 24-ին հա­մար, մինչ հա­մայն աշ­խար­հի հա­յու­թիւ­նը պի­տի նշէ 2015-ի տա­րե­լի­ցը։ Այս­պէս Ապ­րի­լի 24-ին Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի մա­տու­ցուի հան­դի­սա­ւոր Ս. Պա­տա­րագ, ձե­ռամբ՝ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի։ 100-ա­մեայ տա­րե­լի­ցի նշման առ­թիւ նա­խա­տե­սուած ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան միայն Գում­գա­բուի մէջ։

Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ օր մը ա­ռաջ սրբա­դա­սուած պի­տի ըլ­լան զո­հե­րը, Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րուե­լիք ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին ո­գե­կո­չու­մը պի­տի կա­տա­րուի տար­բեր կար­գով մը։ Սա պի­տի չըլ­լայ սո­վո­րա­կան հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն մը, ո­րով­հե­տեւ Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն չի կա­տա­րեր սուր­բե­րու հա­մար։ Ուս­տի, ո­գե­կո­չու­մը, իր բնոյ­թով, պի­տի նմա­նի Ս. Վար­դա­նանց սուր­բե­րու յի­շա­տա­կու­թեան կար­գին։ Ս. Պա­տա­րա­գը ձօ­նուած պի­տի ըլ­լայ ա­նոնց յի­շա­տա­կին, սա­կայն ա­ւար­տին հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն պի­տի չկա­տա­րուի ու պի­տի հնչեն այս առ­թիւ ըն­դու­նուած շա­րա­կա­նի եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը։ 

Երկուշաբթի, Ապրիլ 6, 2015