ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԵՐԿՈՒ ՍԱՆԵՐ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄԷՋ ԴԱՓՆԵԿԻՐ՝ ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻՆ ԳԾՈՎ

Պէ­յօղ­լուի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Քա­սըմ­փա­շա­յի մար­զա­կան հա­մա­լի­րէն ներս ան­ցեալ տա­րուան վեր­ջըն­թեր օ­րը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ճատ­րա­կի մրցա­շարք մը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան զա­նա­զան վար­ժա­րան­նե­րէ չորս հա­րիւր ա­շա­կերտ­ներ։ Այս մրցա­շար­քին մաս­նակ­ցե­ցան նաեւ Է­սաեան վար­ժա­րա­նէն Ա­րիս Նշան եւ Տա­ւիտ Իւ­կէ, ո­րոնք մրցե­ցան աստ­ղե­րու դա­սա­ւոր­ման մէջ։ Յա­ջող խա­ղար­կու­թեան մը ար­դիւն­քին ա­նոնք մաս կազ­մե­ցին ի­րենց դա­սա­ւոր­ման դափ­նե­կիր­նե­րու շար­քին։ Մրցա­նա­կա­բաշխ­ման ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին Ա­րիս Նշան եւ Տա­ւիտ Իւ­կէ Պէ­յօղ­լուի քա­ղա­քա­պետ Ահ­մէտ Միս­պահ Տե­միր­ճա­նի ձե­ռամբ ստա­ցան ի­րենց մե­տայլ­ներն ու նուէր­նե­րը։

Միջ­վար­ժա­րա­նա­յին այս մրցա­շար­քի ար­դիւն­քին է­սաեան­ցի­նե­րուն կող­մէ ար­ձա­նագ­րուած այս յա­ջո­ղու­թիւ­նը մեծ ու­րա­խու­թիւն ստեղ­ծեց դպրո­ցէն ներս։

Հինգշաբթի, Յունուար 7, 2016