ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԿԱՆԱՆՑ ՕՐՈՒԱՆ ԸՆԴԱՌԱՋ ՁԵՌՆԱՐԿ ՄԸ

Հա­մաշ­խար­հա­յին կա­նանց օ­րուան կա­պակ­ցու­թեամբ ձեռ­նարկ մը կա­յա­ցաւ Է­սաեան վար­ժա­րա­նէն ներս։ Այս­պէս, ա­շա­կերտ­նե­րը նախ ներ­կա­յա­ցան մշա­կու­թա­յին յայ­տագ­րով մը, զոր պատ­րաս­տած էին ու­սու­ցիչ­ներ Թա­րա Տէ­միր­ճիօղ­լու, Սե­սիլ Քա­րա­հի­սա­րի­տիս, Ճա­նան Պուլ­կուր։ Ա­պա նախ­կին է­սաեան­ցի­ներ Փրոֆ․ Տքթ․ Ա­նա­հիտ Ճոշ­քուն, Տոց. Տքթ. Սօնա Մար­տի­կեան, օգնական տոցենթ Ա­լիս Կիւ­լեայ­լա-Կոս­տա­նօղ­լու, ո­րոնք այժմ ա­կա­դե­մա­կան կեան­քէ ներս կը գրա­ւեն կա­րե­ւոր տե­ղեր, ար­տա­յայ­տուե­ցան կա­նանց հա­սա­րա­կու­թեան մէջ ու­նե­ցած դե­րին մա­սին եւ խոր­հուրդ­ներ տուին մաս­նա­կից ա­շա­կերտ­նե­րուն, ո­րոնք հար­ցում­ներ ուղ­ղե­լու կա­րե­լիու­թիւնն ալ ու­նե­ցան բա­նա­խօս­նե­րուն։ Հիւ­րե­րը այս առ­թիւ գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նե­ցին Է­սաեա­նի յար­կէն ներս գտնուե­լու առ­թիւ։ Ա­նոնք շեշ­տե­ցին, որ կի­ներ ա­ւե­լի աշ­խոյժ դեր պէտք է ստանձ­նեն հա­սա­րա­կու­թեան մէջ։

Մաս­նա­կից­նե­րու ուղ­ղեալ շնոր­հա­կա­լա­կան խօսք մը ուղ­ղեց Էսաեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Սա­թե­նիկ Նշան, որ շնոր­հա­ւո­րեց բո­լո­րը Հա­մաշ­խար­հա­յին կա­նանց օ­րուան կա­պակ­ցու­թեամ­բ։

 

 

Շաբաթ, Մարտ 7, 2015