ԳԱԼՖԱԵԱՆ ՏԱՆ ԵՐԴԻՔԻՆ ՏԱԿ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Գալ­ֆաեան Տան մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ լու­սան­կար­չու­թեան դա­սըն­թացք մը, ո­րուն խան­դա­վառ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին դպրո­ցի բարձ­րա­գոյն ե­րեք դա­սա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը։ Լու­սան­կար­չա­կան հիմ­նար­կի վար­չա­յին­նե­րէն Թայ­լան Պաղ­ճը այս առ­թիւ այ­ցե­լեց վար­ժա­րան եւ հա­ճե­լի մթնո­լոր­տի մը մէջ ար­տադ­րա­կան աշ­խա­տանք տա­րաւ ա­շա­կերտ­նե­րուն հետ։ Ծրագ­րին մաս­նակ­ցե­ցաւ նաեւ վար­ժա­րա­նի գի­տու­թեան ու­սուց­չու­հի Մե­լի­սա Ա­ւե­տի­սեան։ Այս աշ­խա­տան­քին կազ­մա­կեր­պու­մը խրա­խու­սուած էր Տիգ­րան Տիւլ­կէ­րեա­նի կող­մէ։

Եր­կու օ­րե­րու ըն­թաց­քին տղա­քը տար­րա­կան պատ­կե­րա­ցում մը կազ­մե­ցին լու­սան­կար­չա­կան ար­հես­տին շուրջ։ Առաջին օրը դասարանը վերածուեցաւ մութ սենեակի մը, իսկ երկրորդ օրը՝ տղաքը խաւաքարտներու եւ գնդասեղի օգնութեամբ պատրաստեցին լուսանկարչական պարզ գործիքներ եւ իրենց նկարահանումներուն արդիւնքը տեսան՝ քիմիական նիւթերով կատարուած պատրաստութիւններէն վերջ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 7, 2015