ՇՆՈՐՀԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՒԱՔՈՅԹ

Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րու Իս­թան­պու­լի կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան մե­ծա­րան­քի ընթ­րիք մը սար­քեց ի պա­տիւ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պուած հա­մաեւ­րո­պա­կան խա­ղե­րուն շրջագ­ծով ֆութ­սա­լի մէջ երկ­րորդ կար­գը նուա­ճած քա­ղա­քիս խում­բին։ Հարկ է նշել, որ Ամս­թեր­տա­մի մէջ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քի ար­դիւն­քին 26 խում­բե­րու կար­գին Իս­թան­պու­լի ֆութ­սա­լի խում­բը ե­ղած էր երկ­րորդ։

Ե­րէ­կուան ընթ­րի­քը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ու­լու­սի «Մայ­տա­նոս» ճա­շա­րա­նին մէջ։ Ներ­կայ էին մար­զիկ­նե­րը եւ Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րու Իս­թան­պու­լի կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը։ Ան­մի­ջա­կան մթնո­լոր­տի մը մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ճաշ­կե­րոյ­թը։ Սե­ղա­նին շուրջ շնոր­հա­ւո­րու­թեան խօս­քե­րով հան­դէս ե­կան Հայ­կա­րամ Գա­րա­սու, Ղա­զա­րոս Ու­նան, Կա­րօ Հա­մամ­ճեան, Ա­լէն Թեք­պը­չաք, Ար­շակ Փո­լատ, Շահ­նուր Գա­զան­ճը եւ Նա­զար Հան­չէր։ Մար­զիկ­նե­րուն ա­նու­նով ալ սրտի խօսք մը ար­տա­սա­նեց Սե­ւան Տեւ­լէ­թեան։  

Ճաշ­կե­րոյ­թը շա­րու­նա­կուե­ցաւ ե­րաժշ­տա­կան յայ­տագ­րով։ 

Ուրբաթ, Ապրիլ 8, 2016