ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ՍԵՐՆԴԱՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՅԱՌԱՋ ԿԸ ՏԱՐՈՒԻ ՄԵԾ ԵՌԱՆԴՈՎ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բին կող­մէ ձեռ­նարկուած սերն­դա­փո­խու­թեան ծրա­գի­րը յա­ռաջ կը տա­րուի թա­փով։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Մեծ պահ­քէն ան­մի­ջա­պէս ա­ռաջ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ «Ա­լա­ճա­ճեան» սրա­հին մէջ կազ­մա­կերպուած խրախ­ճանք մը բնո­րո­շած էր սոյն նա­խագ­ծին մեկ­նար­կը։ Իսկ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին, Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թեան ա­ւար­տին, Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ եւ դպրաց դա­սու նա­խա­գահ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան մէկ­տե­ղուե­ցաւ ման­կա­նաց խում­բի մաս­նա­կից­նե­րուն հետ։ Հայր Սուր­բը այս առ­թիւ գնա­հա­տեց փոք­րիկ­նե­րու ո­գին եւ նուէր­ներ փո­խան­ցեց ա­նոնց։ Ներ­կայ էին Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մա­նուկ Էօ­ղէր, Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Ար­փի Մա­նու­կեան, Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի տնօ­րէն խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ար­թօ Նալ­ճը եւ այլ պա­տաս­խա­նա­տու­ներ։

Միւս կող­մէ, Ֆէ­րի­գիւ­ղի ե­կե­ղեց­ւոյ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւնն ալ ան­ցաւ խան­դա­վառ մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը ունկնդ­րե­ցին Հայր Սուր­բին քա­րո­զին, նաեւ հե­տե­ւե­ցան ջրօրհնէ­քի կար­գին։ Ներ­կայ էին նաեւ Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեան եւ Տ. Շիր­վան Քհնյ Միւր­զեան։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան Վար­դա­նանց Դպրաց Դա­սու ան­դամ­նե­րուն կող­մէ։ 

    

Երկուշաբթի, Մարտ 9, 2015