ԱՐԷՏ ԿԸՃԸՐԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

Ա­րէտ Կը­ճը­րի ան­հա­տա­կան եր­րորդ ցու­ցա­հան­դէ­սը՝ «Օ­րէ օր», 7 Մա­յիս-4 Յու­նիս 2016 թուա­կան­նե­րու մի­ջեւ կը կա­յա­նայ Ղա­լա­թիոյ յու­նաց վար­ժա­րա­նին մէջ։ Բա­ցու­մը կա­տա­րուե­ցաւ Շա­բաթ օր՝ ի ներ­կա­յու­թեան այ­ցե­լու­նե­րու ըն­տիր բազ­մու­թեան մը։ Այս առ­թիւ «Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չա­տան կող­մէ լոյս ըն­ծա­յուած է նաեւ շքեղ պատ­կե­րա­գիրք մը, ուր տեղ տրուած է ե­րի­տա­սարդ մտա­ւո­րա­կան Ռո­պէր Քոփ­թա­շի ու ա­րուես­տա­բան Էվ­րիմ Ալ­թու­ղի յօ­դուած­նե­րուն (ե­րեք լե­զու­նե­րով՝ թրքե­րէն բնագ­րի կող­քին նաեւ հա­յե­րէն ու անգ­լե­րէն թարգ­մա­նու­թիւն­նե­րով)։

­Տա­ղան­դա­ւոր ա­րուես­տա­գէ­տը «Օ­րէ օր» խո­րագ­րեալ այս ցու­ցա­հան­դէ­սով, կը մեկ­նի «ֆրոն­թօ­թեմ­փո­րալ տե­մանս»էն, որ բժշկա­կան ա­նուա­նումն է Պոյ­սոյ հա­յոց Մես­րոպ Բ. Պատ­րիար­քը տա­րի­նե­րէ ի վեր ան­գի­տա­կից վի­ճա­կի մը մէջ ան­կող­նին գա­մած հի­ւան­դու­թեան, եւ կը սե­ւե­ռէ յի­շո­ղու­թիւ­նը, պատ­մու­թիւ­նը, մո­ռա­ցու­մը եւ ժա­մա­նա­կը՝ առ­կա­խուած կեան­քի ու մա­հուան մի­ջեւ։

Ցու­ցա­հան­դէ­սը, որ իր ա­նու­նը կ՚առ­նէ վա­ղա­մե­ռիկ բա­նաս­տեղծ Կար­պիս Ճան­ճի­կեա­նի հրա­տա­րա­կուած ա­ռա­ջին քեր­թուա­ծէն, որ­պէս զու­գա­հեռ հո­լո­վոյթ­ներ կը յղա­նայ պատ­րիար­քին փակ գի­տակ­ցու­թիւ­նը եւ այս նիւ­թին շուրջ հիւ­սուող յե­րիւ­րանք­ներն ու տագ­նա­պած հան­րա­յին յի­շո­ղու­թեան օ­րէ օր թա­ռա­մի­լը։

1978-ին ծնած Ա­րէտ Կը­ճըր 2008-ին ա­ւար­տած է Ե­րե­ւա­նի Գե­ղա­րուես­տից պե­տա­կան ա­կա­դե­միոյ գե­ղան­կար­չու­թեան բա­ժի­նը։ «Ե­րե­ւան» խո­րագ­րեալ ան­հա­տա­կան ա­ռա­ջին ցու­ցա­հան­դէ­սը 2009-ին կա­յա­ցած է Թո­քաթ­լեան խա­նի մէջ։ 2013-ին մաս­նակ­ցած է Moon and Stars Project - SVA-ի Նիւ Եոր­քի ա­րուես­տա­գէտ­նե­րու կե­ցու­թեան։ Ա­րուես­տա­գէ­տին ան­հա­տա­կան երկ­րորդ ցու­ցա­հան­դէ­սը՝ «Ընդ հուր եւ ընդ սուր» խո­րագ­րով, 2015-ին ի­րա­կա­նա­ցաւ Öktem&Aykut-ի մօտ, որ կազ­մա­կեր­պիչն է նաեւ այս ցու­ցա­հան­դէ­սին։ Ա­րէտ Կը­ճըր կը շա­րու­նա­կէ ստեղ­ծա­գոր­ծել Իս­թան­պու­լի մէջ։

Երկուշաբթի, Մայիս 9, 2016